Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
Foto:

Coalitieakkoord gepresenteerd, klimaatneutraal in 2045

  •   keer gelezen

DEN BOSCH | Gisteravond is in het Design Museum het coalitieakkoord gepresenteerd door D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA. In het akkoord worden vier ‘hoofdopgaven’ uitgelicht: “We hebben elkaar gevonden in het vergroten van de slagkracht op deze hoofdopgaven. Opgaven die nu om oplossingen vragen en waarmee we ook werken aan de stad en dorpen voor de generaties na ons.” Deze vier hoofdopgaven zijn de crisis op de woningmarkt, de energietransitie, kansenongelijkheid en de ontwikkeling van Den Bosch als ‘cultuur- en datastad’.

Iedere partij levert één wethouder. Namens D66 neemt Mike van der Geld plaats in het college, voor de VVD is dit Ralph Geers, namens GroenLinks Ufuk Kâhya, Roy Geers namens Rosmalens Belang, Marianne van der Sloot namens CDA en Pieter-Paul Slikker namens PvdA. Drie van hen waren hiervoor al wethouder, namelijk Van der Geld, Kâhya en Geers. Op 31 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het akkoord na inhoudelijke behandeling. De zes partijen vragen de raad dan ook om het coalitieakkoord te steunen. Tijdens deze vergadering worden ook de wethouderskandidaten benoemd en beëdigd.

Wonen
In het hoofdstuk wonen wordt er vooral ingezet op bouw, andere maatregelen tegen de wooncrisis komen niet aan bod. Voor de bouw van woningen tot 2026 wordt vastgehouden aan de huidige plannen. Dit betekent een verdeling van 40% sociale huur, 15% midden en 45% duur. Voor bouwprojecten waarvoor de plannen nog niet vastliggen, met realisatie tussen 2026 en 2030, wordt er gekozen voor een wat ander verdeling: “We leggen hierin een sterker accent op middenhuur en betaalbare koop.” Deze mix is 30% sociale huur, 30% middenhuur, 30% dure huur en (middel)dure koop en 10% betaalbare koop.

Energietransitie
Wat betreft energietransitie schrijven de partijen de ambitie van klimaatneutraliteit op te schuiven van uiterlijk 2050 naar uiterlijk 2045. Doel van deze ambitie is om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden celsius, maar om dit te bereiken moet klimaatneutraliteit uiterlijk in 2040 bereikt zijn volgens wetenschappers van het VN-Klimaatpanel IPCC. De partijen willen inzetten op zowel energiebesparing als het opwekken van duurzame energie. Daartoe komen er vóór 2030 16 windmolens in het Bossche gedeelte van de Duurzame Polder tussen Den Bosch en Oss.

Hieronder een overzicht van de portefeuilles:

Burgemeester Jack Mikkers (VVD)
Algemene bestuurszaken, Bestuurlijke organisatie, Openbare orde, Veiligheid en geïntegreerd veiligheidsbeleid, Opvang vluchtelingen/ontheemden, Brandweer, Bovengemeentelijke betrekkingen, Relatie zustersteden, Communicatie, representatie en citymarketing, Coördinatie lobby en strategie

Wethouder Mike van der Geld (D66): Duurzame verstedelijking, financiën en cultuur
Verstedelijking, Spoorzone, Ruimtelijke ordening, Energietransitie, Cultuur, Financiën

Wethouder Ralph Geers (VVD): Economie, leefomgeving & milieuzaken
Economische zaken, Data-economie en innovatie, Openbare ruimte, Water & groen, Dierenwelzijn, Afvalstoffendienst, Milieu, VTH (vergunning, toezicht & handhaving), Personeel & organisatie

Wethouder Ufuk Kâhya (GroenLinks): Talentontwikkeling, gezondheid en data
Onderwijs, Jongeren, Positief preventief jeugdbeleid, Positieve gezondheid (samen gezond), Inclusie, Datastad ’s-Hertogenbosch, Knooppuntontwikkeling station ’s-Hertogenbosch, Europees Comité van de regio’s

Wethouder Roy Geers (Rosmalens Belang): Wijken, dorpen en bereikbaarheid
Wijk- en dorpsgericht werken, Mobiliteit en bereikbaarheid, Maatschappelijk vastgoed, Accommodatiebeleid, Evenementen, Buitengebied, Omgevingswet, Publieke dienstverlening, Bestuursraad Empel Meerwijk

Wethouder Marianne van der Sloot (CDA): Werk en inkomen, sociale structuur, sport en erfgoed
Werk- en inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Armoede en schulden, Sociale structuur (eenzaamheid, vrijwilligers, mantelzorg, dementie), Sport, Erfgoed, Toerisme, Brabantstad, Bestuursraad Engelen Bokhoven

Wethouder Pieter-Paul Slikker (PvdA): Zorg, wonen en bestuurlijke vernieuwing
Wonen, Huisvesting bijzondere groepen, Zorg, Jeugdzorg, Toegang en regie (KOO), Inkoop sociaal domein, Bestuurlijke vernieuwing

Meer berichten