Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
<p>Bij elkaar opgeteld wordt tot en met 2027 meer dan 100 miljoen euro per jaar in het watersysteem van Oost-Brabant ge&iuml;nvesteerd om alle doelen te realiseren. </p>

Bij elkaar opgeteld wordt tot en met 2027 meer dan 100 miljoen euro per jaar in het watersysteem van Oost-Brabant geïnvesteerd om alle doelen te realiseren.

(Foto: Waterschap Aa en Maas)

Waterschap Aa en Maas investeert 700 miljoen om voorbereid te zijn op extremer weer

  •   keer gelezen   Human Interest

DEN BOSCH | De komende 6 jaar investeert waterschap Aa en Maas maar liefst 700 miljoen euro in het klimaatbestendiger maken van Oost-Brabant. Dat is 370 miljoen meer dan in de vorige periode.

Deze extra investering is noodzakelijk om beter opgewassen te zijn tegen de extreme weersomstandigheden waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Het waterschap beschermt op deze manier Oost-Brabant tegen overstromingen. Ook worden de beken en sloten, het watersysteem, aangepast om beter voorbereid te zijn op extreme droogte en piekbuien.

Met het vaststellen van het Waterbeheerplan 2022-2027 op vrijdag 19 november maakt waterschap Aa en Maas bekend hoe het waterschap de komende jaren gaat werken aan schoon, veilig en voldoende water en klimaatadaptatie. 

Noodzakelijke investering

Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot vertelt: “Deze investering is nodig om onze inwoners en bedrijven ook in de toekomst een veilige en gezonde leefomgeving te kunnen bieden. We maken ons er daarnaast hard voor om water en bodem als leidend principe te gebruiken bij de urgente keuzes die voor ons liggen bij ruimtelijke inrichting. Of het nu gaat om het bouwen van woningen, de energieopgave of de veranderingen in de landbouw.”

Het waterschap heeft de koers voor de komende jaren niet alleen bepaald. Veel partijen, van inwoners tot belangenverenigingen, hebben meegedacht. De opgaven zijn groot en urgent. Daarom is samenwerking noodzakelijk. Het waterschap gaat, samen met andere partijen, voor een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij is niet alleen aandacht voor water, maar ook voor natuur en landbouw. Hierbij zet Aa en Maas in op innovatie, om zo tot de meest duurzame, slimme en slagvaardige oplossingen te komen voor droge en voor natte tijden.

Veilig, voldoende en gezond

Om Oost-Brabant beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Maas, pakt het waterschap ruim 100 kilometer dijk langs de Maas aan. Het huidige watersysteem is kwetsbaar voor extreem weer, waarbij de omslag moet worden gemaakt van zo snel mogelijk afvoeren naar het zo lang mogelijk vasthouden en laten infiltreren van water. Het waterschap werkt daarom aan een klimaatbestendigere leefomgeving. Ook inwoners en bedrijven hebben hierbij een grote rol. Elke druppel water die niet meteen wordt afgevoerd via de sloten en riolering helpt namelijk om de problemen met droogte en wateroverlast te beperken.

Overige maatregelen

Voor meer verschillende planten en dieren in het water (biodiversiteit) worden maatregelen getroffen zoals het laten kronkelen van beken, aanleggen van natuurvriendelijke oevers en draagt het waterschap bij aan de realisatie van het natuurnetwerk. Volgens de Kaderrichtlijn Water (een Europese wet) moeten in 2027 al deze maatregelen gereed zijn. Ook worden meer maatregelen getroffen op rioolwaterzuiveringsinstallaties om het water extra schoon te maken. Het waterschap zet daarbij in op het aanpakken van medicijnresten en andere stoffen die niet in het water thuishoren.

Meer dan 100 miljoen per jaar

Bij elkaar opgeteld wordt tot en met 2027 meer dan 100 miljoen euro per jaar in het watersysteem van Oost-Brabant geïnvesteerd om alle doelen te realiseren. Maatregelen die hard nodig zijn om droge voeten te houden en extreme droogte het hoofd te bieden.

Meer berichten