Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
<p>Jongeren krijgen bij De Poort ruimte en zien zelf in dat zij heel veel kunnen, voor elkaar, door elkaar en met elkaar!</p>

Jongeren krijgen bij De Poort ruimte en zien zelf in dat zij heel veel kunnen, voor elkaar, door elkaar en met elkaar!

(Foto: De Poort)

Jongerencentrum De Poort houdt hoop op verlenging subsidie

  •   keer gelezen   Politiek

DEN BOSCH | “Blijft de Poort mijn tweede thuis?” Dit echoot door de gangen van jongerencentrum De Poort. Niet zo’n hele gekke vraag! Immers de gemeente ‘s Hertogenbosch heeft besloten om de subsidie aan Stichting Jeugdwerk Maaspoort, De Poort, per 1 april te stoppen. Nadat het bestuur herhaaldelijk en vergeefs contact heeft gezocht met de gemeente, heeft deze op 7 mei officieel het bezwaar ingediend tegen het besluit. Met daarnaast het verzoek om deze spoedig in behandeling te nemen.

Stef van den Broek (voorzitter bestuur) wilde een snelle uitspraak in verband met de financiën. Desondanks werd de hoorzitting bij de bezwarencommissie pas twee maanden later op 7 juli gepland. Waarschijnlijk zou er dan pas in september duidelijkheid komen. Ook was er nog steeds geen reactie van de gemeente op de WOB-aanvraag (Wet Openbaar Bestuur). Dit alles duurde het bestuur veel te lang. Daarom heeft het bestuur een rechtszaak aangespannen. Het verzoek aan de rechter in kortgeding betrof dan ook 2 zaken: of dat de uitspraak van de gemeente binnen 2 weken zou komen of toekenning van een voorschot op subsidieverstrekking. Op 15 juli was de rechtszaak en zegde de gemeente direct toe dat B&W al op 27 juli opnieuw een besluit zal nemen. Ondermeer door de toezegging van deze spoedige datum hoefde de rechter geen voorlopige voorziening te treffen wat bleek uit de uitspraak van 23 juli. Stef van den Broek: “We zijn blij dat de zaak nu met spoed wordt behandeld en er snel duidelijkheid komt. Het bestuur gaat ervan uit de dat het college deze afspraak nakomt. We betreuren echter wel het dat dit kortgeding nodig was om de gemeente in beweging te krijgen, en dat onnodige kosten met deze rechtsgang gemoeid zijn.“

Inhoudelijke behandeling

Naast de uitspraak van de rechter in het kortgeding, zal de bezwarencommissie beoordelen of de gemeente de procedures zorgvuldig heeft doorlopen en om B&W te adviseren. B&W neemt dit advies in overweging en dan vervolgens opnieuw een beslissing.

De gemeente heeft eind 2020 na 35 jaren subsidie besloten over het eerste kwartaal van 2021 een proefsubsidie aan de Stichting toe te kennen. In deze subsidieperiode moet beoordeeld worden of de Stichting aan drie voorwaarden voldoet voor de vervolgsubsidie. Adviesbureau BMC heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd. BMC heeft de voorlopige onderzoeksresultaten mondeling voorgelegd aan het bestuur die hierop kon reageren. Daarna heeft het onderzoeksbureau het rapport direct definitief uitgebracht. Aangezien het onderzoek in korte tijd is uitgevoerd en niet op tijd is voorgelegd aan het bestuur, bevat het uitgebrachte rapport veel insinuaties en feitelijke onjuistheden. BMC is daarnaast niet toegekomen aan de oorspronkelijke bedoeling van het onderzoek: advisering! Het verbaast het bestuur dat het college dit rapport klakkeloos heeft gebruikt als onderbouwing voor stopzetting van de subsidie. Het bestuur kan zich niet vinden in de aanpak enuitkomst van het onderzoek. Kasper Kiel (bestuurslid en oud-voorzitter): “Hoe is het mogelijk dat de stichting na 35 jaar succesvol jongerenwerk in een klap wordt weggevaagd”. Stef van den Broek (voorzitter) “Het onderzoek dat was bedoeld om ons als bestuur te ondersteunen, is door de wethouder en het college misbruikt.”

Aanvullende eis

Waarover het bestuur ook verbaast is, is dat drie dagen voor stopzetting van de subsidie, de wethouder een aanvullende eis stelde voor het verlengen van de meerjarige subsidie in een overleg op 25 maart. Stef: ‘De wethouder eiste vervanging van de vier oudere bestuursleden, waarvoor hij al nieuwe kandidaten had benaderd. Toen wij pas na het overleg op 25 maart voor het eerst BMC-rapport onder ogen kregen viel ons op dat BMC kanttekeningen had gezet bij de drie jongere bestuursleden vanwege de beperkte ervaring. Wij als bestuur snappen niet waar deze eis van de wethouder op gebaseerd is. Het staat haaks op de bevindingen in het BMC rapport. Natuurlijk konden wij niet ingaan op deze eis van de wethouder. De wethouder wilde dat wij het merendeel van het bestuur zouden vervangen met voor ons onbekende mensen. Dit moesten we binnen drie dagen beslissen. Hiermee stelde hij ons voor een onmogelijke opgave’.

Stef van de Broek: “Wat ons in de laatste week van maart overkomen is! Na een relatie van 35 jaar stonden we als bestuur plotsklaps met lege handen. Het rapport en de vervangingsprocedure werden ons opgedrongen. ”

Naast de bezwarencommissie heeft de advocaat van de stichting ook nog pro forma bezwaar gemaakt tegen het besluit d.d. 23 maart, waaruit zeer nadrukkelijk blijkt dat de procedures niet zorgvuldig doorlopen is.

Toekomst

Het bestuur verwacht dat B&W komende dinsdag 27 juli het besluit heeft heroverwogen en alsnog de subsidie verlengd. De gemeente heeft reeds kenbaar gemaakt dat de bezwarencommissie B&W al heeft geadviseerd. Voor de gemeente Den Bosch staat heel wat op het spel. Al sinds 2012 wordt door de Stichting intensief gebruik gemaakt van gebouw De Poort. In de afgelopen periode zijn al heel veel jongeren weggehouden van de veel duurdere en overbelaste jeugdzorg. “Als we jaarlijks 5 jongeren uit de ellende houden, zijn de besparingen elders in de keten van jeugdzorg voor de gemeente gigantisch en verdienen we onze subsidie al helemaal terug. Voor de jongeren zelf betekent het dat zij geen rugzak en stempel meekrijgen. Dit is eigenlijk nog veel belangrijker dan de tonnen die we hiermee besparen.”

Paul Kuenen (directeur) praat enthousiast over zijn werk. Uiteraard doet hij dit niet in zijn eentje. Hij geeft dagelijks leiding aan een vrijwilligersorganisatie met ruim 80 jonge vrijwilligers. Het bestuur bestaat ook alleen uit vrijwilligers. De grote groep vrijwilligers is de reden dat de stichting na de stopzetting van de subsidie op 1 april jl. nog steeds op volle toeren doordraait. Maar de afgelopen maanden is wel een enorm gat geslagen in het eigen vermogen van de stichting, zonder verkoop van bezittingen resten nog maar enkele maanden.

Rellen in het centrum

Paul: “Toen er rellen uitbraken in het Bossche centrum wegens corona-maatregelen, heeft de burgemeester ons verplicht om open te gaan en de risicojongeren te begeleiden. De wethouder heeft de jongerenwerkers toen nog persoonlijk bedankt. Op jaarbasis hebben we meer dan 10.000 contactmomenten met jongeren. We werken samen met onderwijsinstellingen en bieden ruim 80 stageplekken. Ook wordt bij ons op locatie onderwijs gegeven door KW1C aan drop-outs. Maar onze kernopdracht ligt bij de risicojongeren. Voor hen is Hun Poort het verschil tussen uitvallen of een succesvolle vrijwilliger worden. Juist deze jongeren zullen straks weer tussen wal en schip vallen, want in de andere jongerencentra in de stad wordt niet zoals bij ons gewerkt. Bij De Poort kan en mag veel. We werken gestructureerd en intern met zo min mogelijk bureaucratie en procedures. Jongeren krijgen juist de ruimte en zien zelf in dat zij heel veel kunnen, voor elkaar, door elkaar en met elkaar! We weten heus wel dat we wat dat betreft een vreemde in de bijt zijn. Veel vrijwilligers, klein budget, veel ruimte voor ondernemende jongeren en iedereen een sleutel van zijn tweede thuis! Maar het werkt gewoon.” Paul: “Ik weet zeker dat alternatieve oplossingen veel duurder gaan uitvallen en om heel eerlijk te zijn ook minder effectief zullen zijn voor onze doelgroep”.

Tot slot

Stef van den Broek. “We hopen dat de gemeente tijdig hun vergissing inziet en beseft wat er op het spel staat voor de gemeente ’s Hertogenbosch en jongeren in onze stad. Terugkijkend heeft het onderzoek en rapport van BMC veel roet in het eten gegooid. Het heeft een vreemde en gekleurde gang van zaken gegeven van hoe werkelijk wordt gewerkt. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Wij als bestuur staan nog altijd open om met de gemeente constructieve afspraken te maken over de invulling van de opdracht voor jongerenwerk in samenwerking met PowerUp073 en Hambaken Connect en subsidie. Wij zijn er voor de Bosschenaren en de Bosschenaren voor ons en hopen dat dit zo blijft!”

Meer berichten