Logo kliknieuws.nl/bosscheomroep
<p>Ontwerptekening van de drie ronde woontorens midden in het Prins Hendrikpark in Den Bosch.</p>

Ontwerptekening van de drie ronde woontorens midden in het Prins Hendrikpark in Den Bosch.

(Foto: )

Hoe staat het er momenteel voor met bestemming Brabantbad?

  •   keer gelezen   Wonen

DEN BOSCH | In juni van dit jaar hebben omwonenden en gebruikers van het Prins Hendrikpark in Den Bosch een petitie aangeboden aan de gemeente. Hierin is gevraagd niet in het park te gaan bouwen. De gemeente en ontwikkelende partij hebben naar aanleiding hiervan met de vertegenwoordiging van de petitiehouders gesprekken gevoerd. Gesprekken om te onderzoeken of ideeën van de petitiehouders kunnen leiden tot een verbetering van het plan. 

Tijdens deze gesprekken zijn de gedachten achter het plan van de drie woontorens toegelicht en gaven de vertegenwoordiging namens de petitiehouders uiteenlopende suggesties voor verbeteringen. Met elkaar kwamen de verschillende partijen tot de conclusie dat ze het niet eens kunnen worden over de plannen voor deze locatie. Naar aanleiding daarvan heeft de Stichting IJzeren Vrouw er nu voor gekozen een burgerinitiatief over de locatie Brabantbad aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarin wordt gevraagd andere varianten te onderzoeken.

Hoe nu verder?

Dit burgerinitiatief staat op de agenda voor de raadsvergadering van 7 december 2021. De raad heeft ook het college gevraagd wat nu de stand van zaken is van het bestemmingsplan. De raad heeft informatie over het concept ontwerpbestemmingsplan ontvangen zodat ze deze ook kan betrekken bij haar behandeling van het burgerinitiatief. Nadat het burgerinitiatief in de raad is behandeld, neemt het college vervolgens een besluit over het ontwerpbestemmingsplan. Als het besluit is om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, dan kan iedereen daarop gedurende zes weken een reactie (zienswijze) indienen. De gemeente houdt alle betrokkenen natuurlijk op de hoogte van de uitkomst.

Drie woontorens

Het conceptbestemmingsplan maakt drie ronde woontorens en een half verdiepte parkeergarage mogelijk. Deze garage wordt volledig ‘groen’ afgedekt en is, als een zachte glooiing in het landschap, onderdeel van het openbare park. De woontorens verschillen in hoogtes; de middelste is met 60 meter de hoogste, de zuidelijkste de laagste (48 meter) en de meest noordelijke toren heeft een hoogte van 54 meter. Er komen ongeveer 177 woningen. Het college heeft wel een randvoorwaarde: één woontoren komt in beheer bij een woningcorporatie. Zo zorgt de gemeente ervoor dat er voldoende sociale en middeldure huurwoningen komen. De precieze verdeling wordt in overleg met deze corporatie ingevuld. Het woonprogramma voor de andere twee woontorens wordt samen met de ontwikkelende partij ingevuld. De gemeente streeft ernaar om dit in lijn te doen met de woonbehoefte aan middenhuur en sociale koopwoningen. Zo kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het vergroten van het betaalbare aanbod voor starters. Deze woningen zijn ook, zeker gezien de locatie, aantrekkelijk voor de groeiende groep 1- en 2-persoonshuishoudens. Het plan vormt een aanvulling op het aanwezige woningaanbod en is in overeenstemming met de Woonvisie.

Groen en openbaar karakter

Dankzij het ontwerp is de benodigde bouwoppervlakte ook nog eens heel beperkt. Het groene en openbare karakter van het park, de doorzichten naar het water en het rondje rondom de IJzeren Vrouw kunnen zo behouden blijven. In de sokkels komen andere functies dan wonen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt en het Prins Hendrikpark. Hier worden daghoreca, dienstverlenende, maatschappelijke, recreatieve en/of culturele functies mogelijk gemaakt. Deze functies kunnen de verbinding tussen de gebouwen en het park versterken. Verder is het plan getoetst aan alle relevante omgevings- en milieuaspecten. Zoals parkeren, archeologie, geluid en ecologie. Uit deze toetsing bleek dat het plan op deze aspecten voldoet en hiermee ruimtelijke aanvaardbaar is.

Meer berichten