Projectteam Lob van Gennep bespreekt ontwikkelingen in werkateliers | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Projectteam Lob van Gennep heeft begin deze maand in Middelaar, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide (digitale) werkateliers gehouden.&nbsp;</p>

Projectteam Lob van Gennep heeft begin deze maand in Middelaar, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide (digitale) werkateliers gehouden. 

(Foto: )

Projectteam Lob van Gennep bespreekt ontwikkelingen in werkateliers

  •   keer gelezen

REGIO | Projectteam Lob van Gennep heeft begin deze maand in Middelaar, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide (digitale) werkateliers gehouden om samen direct aanwonenden en ondernemers dieper in te duiken op de plannen rondom de Lob van Gennep. In deze werkateliers werden onder andere de meest recente ontwikkelingen besproken, waaronder dijkversterking en de locaties waar nog geen waterkering ligt. Uiteraard werden ook de voorlopige resultaten van het lopende onderzoek, die voorzichtig wijzen op verhoogde dijken, uitgebreid besproken. 

Per kern werden verschillende, voor dat desbetreffende dorp, relevante zaken besproken. Zo is er in Ven-Zelderheide en Milsbeek een hoogtemeting uitgevoerd. Door middel van geplaatste paaltjes met daarop een oranje markering, is uitgezocht hoe hoog de waterkering zal worden als deze op die locatie komt te liggen. “Door dit al in de verkenningsfase uit te zetten, komt informatie beschikbaar die helpt om het aantal mogelijke tracés die momenteel worden onderzocht, terug te brengen.”

In Ven-Zelderheide zijn de paaltjes geplaatst op de akker bij Biesterveld. De markering is vervolgens extra verhoogd met een halve meter, zodat agrarisch gebruik met de waterkering mogelijk is. Zowel dit tracé als het tracé over de weg Biesterveld is ingemeten. Indien de waterkering ter hoogte van de weg Biesterveld komt te liggen, is de extra verhoging niet nodig, want dan vervalt het agrarisch gebruik. Dit geeft zowel inzicht voor de grondeigenaar als het projectteam. Deze resultaten zijn in het speciaal voor Ven-Zelderheide georganiseerde werkatelier, uitgebreid besproken.

In Milsbeek staan deze meetpaaltjes direct langs de Bloemenstraat, op de kleine bestaande kering op het grasland tegen het bos aan en op enkele plekken langs de Bossebrugweg. Het precieze tracé ligt echter nog niet vast en wordt nog uitvoerig onderzocht. “We willen onder andere rekening houden met het oorlogsverleden van het gebied” aldus het projectteam. “Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is aan te sluiten op bestaande rivierduinen en of de dijk achter de Steenfabriek iets richting de Bloemenstraat teruggelegd kan worden.”

Ottersum
Bij het werkatelier in Ottersum lag de focus op de manier waarop het bestaande dijktraject verhoogd en versterkt kan worden. Ook de plekken waar de dijk meer richting de Niers komt de liggen, zoals bij de Kleineweg, kwamen aan bod. Hiervoor dient op een andere locatie (rivier)ruimte gecompenseerd te worden. “We onderzoeken de mogelijkheden daarvoor bij de voormalige betonfabriek en de sportvelden. We spraken ook over het maken van heldere entrees en wandelroutes tussen het dorp en het Niersdal.”

Middelaar
In Middelaar suggereerde het Projectteam Lob van Gennep om de wandelpaden op de dijk te behouden en de fietspaden op de steunbermen buitendijks en in buitendijks gebied, te traceren. Deze suggestie werd gedurende het werkatelier door de inwoners van Middelaar positief ontvangen. “Ook is gesproken over de bomen die bij de dijkversterking helaas gekapt moeten worden. Samen met de inwoners van Middelaar gaan we kijken op welke locaties compensatie van bomen plaats kan vinden.”

Projectteam Lob van gennep: “We danken alle deelnemers van harte voor hun inbreng en suggesties. Dit wordt verwerkt in de diverse werkboeken. Hopelijk mogen we elkaar in januari 2021 weer fysiek ontmoeten om de laatste zaken richting het voorkeursalternatief verder uit te werken.” 

Meer berichten