Wethouder Rob Poel: "Ik vind het fijn dat ook 2020 weer met een positief financieel resultaat is afgesloten.”
Wethouder Rob Poel: "Ik vind het fijn dat ook 2020 weer met een positief financieel resultaat is afgesloten.” (Foto: )

Gemeenteraad Sint Anthonis keurt jaarstukken 2020 goed

  •   keer gelezen

SINT ANTHONIS | Op donderdag 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis de jaarstukken 2020 vastgesteld met een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid van de accountant. Dit waren de laatste jaarstukken die deze gemeenteraad goedkeurde, vanwege de aanstaande herindeling naar de gemeente Land van Cuijk. 2020 stond in het teken van de voorbereiding op de herindeling, het COVID-19 virus en de realisatie van het Uitvoeringsprogramma van de gemeente.

Ondanks de uitzonderlijke situatie zijn veel doelstellingen bereikt. Er is fors geïnvesteerd in openbare ruimte zoals de reconstructie van de N602, de noord-zuid verbinding in de gemeente, duurzame openbare verlichting, speeltoestellen en ecologische projecten. Ook is geïnvesteerd in verbeteringen op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, onderwijs, cultuur, voorzieningen voor de jeugd en in subsidiemogelijkheden. Daarnaast gingen er financiële middelen naar vitale krachtige kernen, de transitie van het buitengebied en de ontwikkeling naar een duurzame gemeente Sint Anthonis.

Positief financieel resultaat
De jaarstukken sluiten met een positief resultaat van ongeveer € 2 miljoen, hoofdzakelijk vanwege de winstneming op de grondexploitaties van € 1,2 miljoen en door (incidentele) budgetten die vanwege uiteenlopende redenen niet zijn besteed en doorgang vinden in 2021. Lees de volledige jaarstukken op www.sintanthonis.nl onder nieuws. Wethouder Rob Poel: “2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Het college is verheugd dat er ondanks COVID-19 veel resultaten zijn geboekt. Want die verstevigen de basis voor robuuste dorpen waar het nu en in de toekomst goed toeven is. Als gemeente is het belangrijk om regie over en controle op het gemeenschapsgeld te houden. Daarom vind ik het fijn dat ook 2020 weer met een positief financieel resultaat is afgesloten.”

Voorjaarsnota 2021 ook akkoord
Op 8 juli heeft de gemeenteraad ook de eerste bestuursrapportage, de voorjaarsnota, over 2021 vastgesteld. Deze voorjaarsnota is de rapportage om de in november 2020 vastgestelde begroting 2021 bij te stellen. Een eerste voorlopige saldo liet een negatief saldo zien voor 2021. Dit saldo is echter geen reden tot zorgen. Op basis van de meest actuele prognose van de uitkering uit het gemeentefonds (de mei-circulaire) wordt toch een positief resultaat verwacht. Hierdoor is er nog steeds sprake van een meerjarig sluitende begroting. In verband met de herindeling is er geen kadernota bij de voorjaarsnota meegeleverd. In plaats daarvan wordt er Land van Cuijk-breed een kaderbrief gepresenteerd.

Meer berichten