Genoemde partijen werken gezamenlijk voor het welzijn van ouderen in de gemeente Boxmeer.
Genoemde partijen werken gezamenlijk voor het welzijn van ouderen in de gemeente Boxmeer. (Foto: )

Samen sterk voor welzijn van ouderen

  •   keer gelezen

De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) werkt nauw samen met Sociom en Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)/Katholieke Ouderen Vereniging (KOV) aan het welzijn voor senioren. Sociom is een professionele welzijnsorganisatie, SWOGB een vrijwilligersorganisatie en de KBO/KOV is een ledenorganisatie. De gemeente Boxmeer ondersteunt het ouderenbeleid van de SWOGB en is uitvoerder van o.a. de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij heeft op het gebied van welzijn afspraken met Sociom en geeft subsidie aan o.a. de SWOGB en aan verenigingen zoals KBO/KOV. 

Ouderen willen graag actief en betrokken blijven. Zij willen graag meedoen. Daarvoor worden samen met de KBO/KOV in ieder kerkdorp diverse activiteiten georganiseerd. Deze zijn gericht op bewegen en elkaar ontmoeten. Door subsidie van de gemeente kan de SWOGB i.s.m. KBO/KOV de activiteiten tegen een gunstig tarief aanbieden. Er worden docenten ingezet en geschikte ruimtes gehuurd. Vele ouderen maken gebruik van deze activiteiten. Bewegen en mensen ontmoeten draagt een steentje bij aan je welzijn, je hoort ergens bij en het heeft een positief effect op je gezondheid.

Iedereen is welkom
Wel of geen lid van een vereniging, dat maakt niet uit. Iedereen is welkom bij de activiteiten, die door de SWOGB gefinancierd worden. Soms is het nodig mensen te stimuleren om mee te doen en achter de voordeur vandaan te halen. De leden van de KBO/KOV en van de Zonnebloem/Zonnegroet kunnen hierin veel betekenen. De initiatieven van dorpsgenoten, zicht hebben op wat ouderen nodig hebben en daarvoor actie ondernemen, laat de kracht van een dorp zien. In sommige dorpen wordt door de werkgroep Wonen, zorg en welzijn en i.s.m. KBO/KOV het huiskamerproject opgezet. De werkgroepen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van Sociom en SWOGB. In de huiskamer is iedereen welkom voor een praatje, kopje koffie en andere activiteiten.

WMO, het zorgloket en Sociom
Bij het ouder worden kunnen zich ook beperkingen voordoen waarvoor extra ondersteuning nodig is. Denk aan aanpassingen in je huis of aangepast vervoer. Bij beperkingen op het gebied van de maatschappelijke deelname en/of de zelfredzaamheid, kan er mogelijk begeleiding worden ingezet vanuit de Wmo. Een medewerker van het zorgloket zal samen kijken of er meer gebruik gemaakt kan worden van het eigen netwerk of van andere voorliggende voorzieningen. Sociom is een voorliggende voorziening. Zij hebben professionals (WWZ coördinatoren, sociaal werkers) in huis, die samen met je de problemen bespreekt en met je naar oplossingen zoekt.

Van vraag naar oplossingen
De medewerkers van Sociom weten welke diensten, cursussen en activiteiten de SWOGB te bieden heeft. Met name de diensten zijn voor ouderen ondersteunend, waardoor zij vaker langer thuis kunnen blijven wonen. Denk aan aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek, advisering, hulpdienst, Tafeltje Dekje en thuisadministratie. Bij meerdere vragen worden meerdere diensten ingezet. Dan is de onderlinge samenwerking belangrijk. Soms worden ouderen met psychosociale problematiek door een huisarts verwezen naar de sociaal werkers van Sociom. Oftewel Welzijn op Recept. Afhankelijk van de vraag kunnen dan diensten van de SWOGB ingezet worden of kan iemand gaan deelnemen aan activiteiten of vrijwilliger worden bij de SWOGB.

Door samenwerking bereik je meer
Een mooi voorbeeld hiervan is dat de ouderen adviseurs. Zij informeren en adviseren op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën. De ouderenadviseurs worden geschoold met financiën van KBO Brabant, ingezet en ondersteund door Sociom en zijn vrijwilliger bij SWOGB. De lijntjes zijn kort en signalen worden snel opgepakt. Zo werd door de hulpdienst van de SWOGB rondom het vaccinatiebeleid direct vervoer ingezet voor ouderen die geen beroep konden doen op hun netwerk. Soms wordt naast het netwerk een team van vrijwilligers en professionals ingezet om een gezin te ondersteunen. Medewerkers van Sociom onderhouden contacten met de vrijwilligers van SWOGB en bewaken de grens wanneer professionele hulp ingezet moet worden.

Veiligheid en vaardig blijven
Vaardigheden trainen en kennis opfrissen is belangrijk i.r.t. veiligheid. Er worden cursussen gegeven op het gebied van verkeer en veiligheid. Bijvoorbeeld, fietsen met een e-bike, rijden met een scootmobiel of een rijvaardigheidstest. De gemeente ondersteunt de cursussen financieel, de SWOGB organiseert het samen met de KBO/KOV. Ook worden er computercursussen op maat gegeven. We zien dat er steeds meer ouderen handig zijn met de computer. Zeker in de coronaperiode was het voor velen fijn te kunnen facetimen of videobellen.

Vragen?
Heeft u een vraag over activiteiten, veiligheid of uw welzijn, neem dan gerust contact met ons op en wij zorgen dat uw vraag op de goede plek komt. Email: secretaris.swogb@gmail.com. Telefoon: 048792020

Meer berichten