<p>Het gemeentehuis in Sint Anthonis</p>

Het gemeentehuis in Sint Anthonis

(Foto: archief)

Financiële afronding drie jaar Uitvoeringsprogramma: Veel geld naar de dorpen en het buitengebied

  •   keer gelezen

SINT ANTHONIS | Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 werd het coalitieprogramma van de gemeente Sint Anthonis vertaald naar concrete plannen die nog voor de herindeling gerealiseerd konden worden. Het Uitvoeringsprogramma (UP) was het resultaat, met speciale aandacht voor de programma’s Transitie Buitengebied, Duurzaamheid en Krachtige Kernen. 

Bij het aangaan van de afspraken voor de herindeling heeft gemeente Sint Anthonis een financieel arrangement als voorwaarde gesteld. Hierbij is gesteld dat Sint Anthonis haar overschot aan financiële middelen kan inzetten voor de kernen en het buitengebied maar daarnaast een financieel gezonde gemeente zal achterlaten. Aan het einde van deze periode kan worden geconcludeerd dat dit gerealiseerd is. Het huishoudboekje van de gemeente is netjes op orde en vanuit het uitvoeringsprogramama zijn veel projecten opgestart.

Financiele realisatie UP-projecten
Voor het Uitvoeringsprogramma was een bedrag van netto € 16,5 miljoen beschikbaar, dit is nagenoeg volledig toebedeeld aan projecten. In de aanloop naar de herindeling is het tijd om de balans op te maken. Van alle projecten die binnen het UP vallen, is van ongeveer 93% te zeggen dat deze een bedrag van meer dan €100.000 per project hebben gekost. De overige 7% betreffen kleinere projecten.

De voortgang van de diverse projecten bevindt zich in verschillende fases welke variëren van planvorming tot uitvoering. Dat is afhankelijk van het type project. Veel investeringen kennen een lange periode van voorbereiding onder andere door betrokkenheid van inwoners en door te lopen procedures. De uitvoering/realisatie van de projecten in de nieuwe gemeente is geborgd

Het uitvoeringsprogramma concentreert zich op de thema’s transitie buitengebied, duurzaamheid en krachtige kernen. 

Transitie Buitengebied
Er is veel inzet gepleegd op de contacten met agrarisch ondernemers. Hiervoor is een agrarische contactfunctionaris aangesteld en zijn honderden keukentafelgesprekken gevoerd. Ook voor de vervolgstappen na deze gesprekken (vergunningen etc.) is extra budget ingezet. Een belangrijk onderdeel van het buitengebied bestaat uit natuur, waardoor er extra is ingezet op ontwikkelen van nieuwe natuur. Het groenstructuurplan is in deze periode ontwikkeld. Het buitengebied kenmerkt zich door veel veranderingen, wat heeft geresulteerd in extra inzet op informeren en inspireren, door middel van informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie.

Krachtige kernen
Binnen de dorpen zijn voor de inwoners veel mogelijkheden ontwikkeld om projecten op te pakken. Zij hebben zelf projecten kunnen aandragen die een positieve invloed hebben op de sociale samenhang in de dorpen. Met de Vitale Kernen zijn maar liefst 45 plannen tot uitvoering gebracht of worden nog gerealiseerd. Veel van deze projecten leiden tot extra voorzieningen in bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties (MFA’s) of in de openbare ruimte. Bij de Dorpsontwikkelingsplannen gaan we nog een stap verder en zijn in alle kernen door de inwoners projectplannen opgezet voor grootschalige projecten. In zowel de Vitale Kernen als in de DOPs speelt de inclusieve samenleving in veel projecten een rol. Het gaat hier dan om het bevorderen van de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. Het speelruimteplan zorgt ervoor dat voldoende mogelijkheden om te spelen blijven bestaan in alle kernen.

Duurzaamheid en energietransitie
In de projecten op dit thema is een driedeling te zien; tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de klimaatverandering die al gaande is en het hergebruiken van grondstoffen en materialen. In de RES (Regionale Energie Strategie) is bepaald dat we in 2030 als gemeente 1,5 TWh opwekken, waarvoor pilots worden opgestart voor zonneparken. Inwoners maakten dankbaar gebruik van de duurzaamheidssubsidies, gevolgd door de duurzaamheidslening. Er is sterk ingezet op het verbeteren van de biodiversiteit.

Meer berichten