'Boxmeer: groot doen, klein denken'

  •   keer gelezen   Column

Een bijzondere middag was het. Voor het eerst de raadsleden van alle vijf Land van Cuijkse gemeenten bijeen. Hoe je het ook wendt of keert: een beste sfeer, sterke en kritische noten richting insprekers, waaronder de Brabantse gedeputeerde Pauli met Economische Zaken en Bestuur in zijn portefeuille. En een stevig debat waaraan velen, CDA-Boxmeer incluis, deelnamen.

[image=180109]

Uiteindelijk drie formuleringen: 1/ de versterking van de strategische samenwerking door het uitdragen van de gezamenlijke belangen van de vijf gemeenten als eenheid, één gezamenlijke toekomstvisie, één beleidsagenda (op onder meer de terreinen wonen, werken, recreatie, onderwijs, cultuur, zorg en welzijn), één uitvoeringsagenda en – nadrukkelijk – het werken aan onderling vertrouwen. Dat alles moet gebeuren door 2/ een versterking van de (maximale) ambtelijke samenwerking tussen de vijf gemeenten en het realiseren van één organisatievorm voor de vijf op uiterlijk 1 januari 2015, met als mogelijk gereedschap het ambtelijk 3 + 2 model. Te weten de samenwerking tussen Grave, Mill en Cuijk (3) en Boxmeer en St. Anthonis (2).
Dan de opdracht 3/. De presidia (fractievoorzitters) stellen de raden voor om zich te conformeren aan dit manifest. De raden dragen dan de 5 colleges op om te komen tot één plan van aanpak vóór 1 maart 2012. De colleges worden verzocht om vanaf augustus 2011 de raden ieder kwartaal te informeren over de voortgang. In een tweede raadsconferentie Land van Cuijk (juni 2012) zullen de gezamenlijke raden dit gezamenlijk plan van aanpak bespreken. Noodzakelijk werd gevonden dat de Raden van het Land van Cuijk de regie houden en voeren. En een regieteam gaan vormen.
Dit manifest werd vervolgens getekend. Door de meeste fractievoorzitters. Het manifest zal dus in die onderscheiden raden ter democratische bekrachtiging aan de orde komen. Wat in Boxmeer gaat gebeuren is zéér ongewis. De drie coalitiepartijen, samen de meeste stemmen in de Boxmeerse raad, weigerden hun handtekening te zetten. Men vindt – zo zegt het CDA met een parmantige smoes – “de weg naar samenwerking nog niet duidelijk”. Maar vergeet dat de raden die weg zelf bepalen.
Toen dit bekend werd noteerde ik veel uitspraken hierover, die er niet om logen. En niet allemaal even lovend. Teleurstelling was in elk geval troef. Daar mag je het dan als Boxmeers burger mee doen.

Herman Jan van Cuijk, VVD-fractievoorzitter Boxmeer.

Meer berichten