De Millse gemeenteraad stemde vorige week met het nieuwe subsidiestelsel in.
De Millse gemeenteraad stemde vorige week met het nieuwe subsidiestelsel in.

'Samenwerken aan zelfredzaamheid' (subsidiebeleid Mill)

  •   keer gelezen   Ingezonden

Afgelopen donderdagavond heeft de VKP vóór het nieuwe subsidiestelsel (in de gemeente Mill en Sint Hubert) gestemd.

Dit subsidiestelsel geeft naast gelijkheid ook duidelijkheid door de verbeterde systematiek. Daarbij is het nieuwe subsidiestelsel transparant en kan het de zelfredzaamheid van- en samenwerking tussen verenigingen bevorderen. De VKP draagt alle verenigingen in onze gemeente een warm hart toe maar het gaat ook om het bestaansrecht op de langere termijn zonder financieel afhankelijk van de gemeente te zijn.

Om tot dit nieuwe subsidiestelsel te komen is er zorgvuldig te werk gegaan. Er is een klankbordgroep opgericht waaraan leden van elke vereniging uit onze gemeente deel konden nemen. Daarnaast is er een werkgroep vanuit de gemeenteraad gekomen met vertegenwoordigers uit alle partijen die steeds teruggekoppeld hebben aan de voltallige raad. De raad heeft vervolgens ingestemd om het subsidiestelsel zo door te zetten naar de raadsvergadering. Ondanks de zorgvuldigheid van dit proces zijn we ons als VKP ervan bewust dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen.

De VKP is van mening dat we de verenigingen de tijd moeten geven zodat ze zich aan kunnen passen aan de nieuwe werkelijkheid. Daarom is het goed dat er een overgangsregeling van maximaal drie jaar is opgenomen en dat er volgend jaar een evaluatie is gepland.

De afgelopen weken hebben diverse verenigingen ingesproken en gemaild om hun ongenoegen kenbaar te maken. Hier hebben we als VKP goed naar geluisterd en ons nog eens extra verdiept in deze verenigingen. In een aantal situaties hebben we als raad via een motie (verzoek aan het college) gevraagd of het college aanpassingen wil doen. Een aantal verzoeken tot aanpassingen kon de steun van de hele raad krijgen een aantal verzoeken niet. We hebben als VKP niet ingestemd met het verzoek de muziekverenigingen meer subsidie toe te kennen. Op dit moment zien we, nadat we hun jaarcijfers goed bestudeerd hadden, geen noodzaak hiertoe. Daarbij is er eind volgend jaar een evaluatiemoment waarbij we altijd nog bij kunnen sturen. De vrouwenverenigingen krijgen geen subsidie meer conform het voorstel van de raad. De VKP vindt dit een prima vereniging maar vindt niet dat hun activiteiten met gemeenschapsgeld betaald dienen te worden. Wij als VKP willen de diverse verenigingen die aangeven hebben eerst te gaan kijken hoe ze het zelf op kunnen vangen complimenteren met deze positief ingestelde houding.

De VKP heeft aangegeven dat gelden uit het subsidiebudget die mogelijk over zijn beschikbaar moet blijven voor subsidies, eventueel kan hier het leefbaarheidsbudget mee aangevuld worden.

We zijn ervan overtuigd dat we met dit subsidiestelsel een eerste stap gezet hebben naar een toekomstbestendig stelsel van subsidiëring. Dit om het bestaansrecht van verenigingen op de langere termijn te behouden zonder daarbij, in de basis, financieel afhankelijk te zijn van de subsidiegelden van de gemeente. Op een later tijdstip dit jaar zal ook het leefbaarheidsbudget hieraan gekoppeld worden. Dit als stimulans voor het ontplooien van activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid en zelfredzaamheid van onze inwoners.

Anne Derks en Francien van Berlicum,
Fractie VKP Mill en Sint Hubert

Meer berichten