De Lob van Gennep.
De Lob van Gennep.

INGEZONDEN BRIEF: 'Leven met de Maas'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Leven met de Maas is een oud thema en is nu hernieuwd aan de orde met noodzaak om te komen tot een betere bescherming tegen hoogwater. In de huidige,gepubliceerde voorstellen daartoe wordt een vermeende rol toebedeeld aan de Lob van Gennep.

"Wat is de Lob van Gennep ?" Dat is de openingskop van de Infokrant,augustus 2019. Een goede vraag maar wat is het goede antwoord? De infokrant komt niet verder dan te vermelden dat de Lob van Gennep wettelijk een onderdeel van de rivierbedding van de Maas is. Door het accepteren van dat uitgangspunt ontstaat het dilemma tussen noodzakelijke betere bescherming van inwoners en ondernemers in het gebied en betere berging. Dat zijn twee strijdige randvoorwaarden.

Eeuwenlang vestigen mensen zich,op goede gronden, langs de Maas. Dat betreft niet een enkeling die het risico wilde nemen maar er zijn dorpen en steden zoals Maastricht,Roermond,Venlo,Nijmegen,Den Bosch etc. gevestigd en gaandeweg uitgebreid. De Maas verandert hetzij door veranderingen in de natuur,hetzij door menselijk ingrijpen zoals de kanalisatie, ontgrinding, bedijking en meer. Eeuwenlang hebben de bewoners die veranderingen en daarbij behorende wateroverlast bestreden door het treffen van maatregelen in of aan de rivierbedding. De bescherming tegen hoogwater had prioriteit over andere belangen.

Afwijkend van deze historische ontwikkeling is nu dat strikt en krampachtig wordt vastgehouden aan de stellingname dat de Lob van Gennep een onverbrekelijk onderdeel is van de Maas en benutting daarvan noodzakelijk is voor een marginaal betere bescherming van het gebied stroomafwaarts.
Voor bestrijding van wateroverlast is primair van belang dat de afvoer stroomafwaarts verbeterd wordt. Echter, om allerlei historische redenen is er bij de Maas voor gekozen om de doorstroom van de Maas in het bovengebied te bevorderen met als consequentie dat het gebied stroomafwaarts sneller en meer overlast zou ervaren. Als oplossing daarvoor wordt berging in de bovenstroom noodzakelijk geacht. Welnu, daarin ligt ook een oplossing voor het dilemma van de Lob van Gennep.

Door de vaak verfoeide ontgrinding/zandwinning in de rivierbedding van de Maas is reeds een enorme waterberging gerealiseerd. Duizenden hectares zijn afgegraven en toegevoegd aan de rivierbedding en dus aan de bergingscapaciteit. Deze reeds bestaande bergingscapaciteit kan, met de typisch Nederlandse technieken en methodieken van watermanagement m.b.v. dijken en pompen, enorm worden uitgebreid.

Dat zou kunnen door enkele Maasplassen, al dan niet met sluizen,af te sluiten van de Maas in combinatie met de installatie van relatief eenvoudige pompgemalen waarmee het waterpeil gedurende de zomermaanden in deze afgesloten plassen, zeg enkele meters, kan worden verlaagd. Deze "waterpolders" met een bergingscapaciteit vele malen groter dan de Lob van Gennep, kunnen in de winterperiode benut worden voor berging van overvloed aan water.

Toepassing van deze Nederlandse aanpak, waarmee grofweg de helft van Nederland onder zeeniveau leefbaar wordt gehouden,zou zeer vergaande positieve consequenties hebben voor de bescherming tegen wateroverlast langs de gehele Maas. Onder meer kan de bergingscapaciteit van de Lob van Gennep uitgeruild worden tegen de verruimde bergingscapaciteit elders langs de Maas.

Door deze uitruil kan de Lob van Gennep aan de rivier onttrokken worden en kunnen de inwoners en de ondernemers in het gebied gelijkwaardige, wettelijk omschreven bescherming krijgen, gelijk aan de bescherming van anderen die zich eerder in de oorspronkelijke rivierbedding hebben gevestigd. Bij deze aanpak worden tevens moeizame technische en juridische compromissen vermeden zonder concessies te doen aan betere bescherming tegen wateroverlast.

Natuurlijk kleven aan bovenstaand idee naast de voordelen ongetwijfeld ook nadelen maar, alstublieft, denk er constructief over na even diep als de "grindgaten" en even ruim als de Maas nodig vindt.

H.J.G. van Heel
Ven-Zelderheide

Meer berichten