'Meander weer op de goede weg'

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur
BOXMEER - Kunstencentrum Meander heeft een zeer zwaar jaar achter de rug. De gemeentelijke subsidies zijn sterk teruggebracht. Niet alleen zijn de subsidies verminderd maar ook worden de subsidies niet langer geindexeerd. Daarnaast wordt sinds begin 2011 een marktconforme, geindexeerde huur doorgevoerd voor het gebruik van de
ruimten in Cultureel Centrum de Weijer. Voor zover nu kan worden ingeschat zullen de reeds van gemeentewege ingevoerde en aangekondigde maatregelen leiden tot een reductie met 40% van de verleende subsidie tot en met 2014.


[image=156150]

Per eind juli (2011) is het huidige, geheel vernieuwde, bestuur na lang beraad, overleg en onderzoek aangetreden. De relatie tussen personeel, OR en bestuur kan door het harde werken en inzet van alle partijen thans uitstekend worden genoemd. Er is weer vertrouwen.
De liquiditeit van de onderneming is versterkt. Bij de verzelfstandiging van de Meander is door de gemeenten afgesproken dat zittende werknemers van de Meander dezelfde CAO als alle gemeenteambtenaren zouden behouden. Dat is een gegeven uit het verleden waar de Meander en ook het nieuwe bestuur niets aan kan doen.

Herstructurering
Het nieuwe bestuur heeft zeer duidelijke ideeën over hoe de subsidiestroom te herstructureren. "Helaas zijn de gemeenten, ook na herhaalde verzoeken, niet bereid om per gemeente apart een gesprek met de Meander hierover aan te gaan. Individueel overleg is belangrijk omdat door de sterk uiteenlopende wensen van de gemeenten de Meander bedrijfsmatig geheel anders moet gaan werken. Het sturen van de Meander als faciliterend instituut en het separaat daarvan stimuleren van de afdelingen door middel van, per gemeente verschillende, subsidiestromen maakt een belangrijk onderdeel uit van de nieuwe strategie. Voorheen namen alle gemeenten dezelfde producten af en droegen zij gelijkelijk bij aan de overhead. In die nieuwe situatie wordt door sommige gemeenten enkel het product afgenomen waarop het grootste verlies wordt gemaakt. Dit resulteert in een onevenwichtige dekking van de overhead. Het bestuur roept de gemeenten hierbij nogmaals op om mee te denken over de alternatieven zoals deze het nieuwe bestuur voor ogen staan", aldus het bestuur van De Meander.

Reorganisatie
Een ingrijpende reorganisatie is per 1 september jl. ingezet, waarbij ruim 30% van het personeel ontslag is aangezegd. Deze ontslagen worden, in verband met vernieuwde CAO-verplichtingen, grotendeels in het cursusseizoen 2012-2013 geëffectueerd. Alle lessen vinden in het seizoen 2011-2012 normaal doorgang. Er is, uitgaande van de nu beschikbare informatie, een operationele en financiële begroting opgesteld die vanaf cursusjaar 2012-2013 een positief saldo laat zien. De liquiditeit van de onderneming is uitstekend en die zal ook zo blijven, mede door het reeds met kracht ingezette herstructureringstraject. Het bestuur is wegen ingeslagen om de ontslagen docenten en ook de leerlingen, waaraan zij les geven, te blijven faciliteren.

Samenwerking
Het bestuur zal op korte termijn nadere mededelingen doen over vergaande samenwerking met een vergelijkbaar kunstencentrum. Op dit moment vinden op diverse niveaus overleg plaats hoe de aansturing van de verschillende disciplines, afdelingen en administratieve systemen over en weer in elkaar geschoven kunnen worden.
Meer berichten