De drie voetbalclubs in de gemeente Grave willen volgend jaar samengaan en een gezamenlijk sportpark betrekken met HC Grave.
De drie voetbalclubs in de gemeente Grave willen volgend jaar samengaan en een gezamenlijk sportpark betrekken met HC Grave. (Foto: Werkgroep EGS)

INGEZONDEN: 'Graafse sportaccommodaties met lege handen staan na besluit Kranenhof?'

  •   keer gelezen   Politiek

Het finalebesluit van de gemeenteraad van Grave over de aanleg van een nieuw sportpark De Kranenhof is aanstaande. Zonder twijfel een nuttige investering voor de sport in Grave, die wij ook niet ter discussie willen stellen. Maar wij maken ons grote zorgen over de vraag of er na deze miljoeneninvestering in Grave nog wel voldoende financiële ruimte is om ook de an-dere sportaccommodaties in de gemeente op peil te brengen en te houden. Deze zorgen zijn in de commissievergadering van afgelopen dinsdag door onze sportverenigingen onder de aandacht gebracht. Maar ze zijn helaas allerminst weggenomen.

Eén van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is dat de overheid het zogenaamde gelijkheidsbeginsel toepast: "De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behande-len". Wij hebben de gemeente er op gewezen dat het beschikbaar stellen van ruim 4 miljoen euro voor een vernieuwd sportpark De Kranenhof ook iets betekent voor hoe de gemeente om zou moeten gaan met de andere sportaccommodaties. Het hebben van een goed functione-rende accommodatie is immers geen exclusief recht van de verenigingen die van De Kranen-hof gebruik gaan maken. Onze 1.130 leden die sporten op 6 andere sportaccommodaties hebben daar óók recht op.

Sport- en beweegnota
Sport is in de gemeente Grave breder dan alleen een nieuw sportpark De Kranenhof. De in-vestering in sport zou daarom ook breder moeten zijn. De gemeente werkt aan een sportno-ta om te komen tot een breed sportbeleid in Grave. In de commissievergadering kwam de sportnota ook uitgebreid aan de orde. Zeker is dat de uitvoering van de sportnota investe-ringen vraagt in alle Graafse sportaccommodaties. Voor het sportpark De Kranenhof wordt vooruitlopend op de uitkomsten van de sportnota een enorme investering gedaan. Investe-ringsverzoeken van onze verenigingen worden echter structureel afgewezen of worden in de wacht gezet 'in afwachting van de uitkomsten van de sportnota'. Het antwoord van het col-lege is steevast: "de gemeenteraad heeft hier geen beleid en geen budget voor beschikbaar gesteld, dus is er nu niets mogelijk".

Geen geld voor uitvoering
Onze zorg is dat er voor uitvoering van de sportnota en het investeren in de bijbehorende sportaccommodaties niet voldoende financiële middelen meer zijn. En die zorg lijkt alleszins terecht. Afgelopen dinsdag werd pijnlijk duidelijk dat de gemeente er op geen enkele wijze geld voor heeft vrijgemaakt. In de conceptbegroting blijkt geen euro opgenomen te zijn voor uitvoering van de sportnota en investeringen in alle andere Graafse sportaccommodaties. Daardoor kan het college niet eens het gelijkheidsbeginsel toepassen, al zou ze dat willen. De 1.130 sporters die wij vertegenwoordigen zouden wederom met lege handen blijven staan.

Een redelijke vraag
Wij hebben de gemeenteraad daarom gevraagd om, onder toepassing van het gelijkheidsbe-ginsel, ook onze verenigingen (financiële) zekerheid te bieden. Wij kunnen en willen nood-zakelijke investeringen in (verduurzaming van) onze sportaccommodaties niet nog jaren uit-stellen. Sommige investeringen zijn urgent en dulden geen langer uitstel. In de afgelopen periode hebben wij gezamenlijk onze globale investeringsbehoeften voor de komende 10 jaar in beeld gebracht. Het gaat dan om een bedrag van ongeveer € 900.000,- voor 6 sportac-commodaties. Voor het nieuwe sportpark De Kranenhof neemt de gemeente feitelijk de kapi-taallasten van de investering á € 80.000,- per jaar voor haar rekening. Wanneer een soortge-lijke financieringsconstructie voor onze accommodaties gekozen wordt, zou een structureel jaarlijks budget van € 25.000,- voldoende zijn om ook onze 6 sportaccommodaties duurzaam in stand te houden. Stellen wij daarmee een onredelijke vraag? Wij vinden van niet. Zeker niet als we die afzetten tegen het voorstel van het college om ruim 4 miljoen euro vrij te maken voor De Kranenhof?

Waar zit dan het probleem?
De financiële dekking van de investering in het nieuwe sportpark De Kranenhof wordt gro-tendeels gevonden in de huidige privatiseringsbijdrage van € 80.000,- die de drie fuserende voetbalverenigingen ontvangen. Omdat dit bedrag al in de gemeentebegroting staat, kan de investering voor de gemeente grotendeels budgettair neutraal gedaan worden.

Onze verenigingen/accommodaties ontvangen geen of veel kleinere (privatiserings)bijdragen van de gemeente. We staan dus niet "op de gemeentebegroting". Het lijkt er op dat wij "gestraft" worden voor het feit dat we al jaren grotendeels onze eigen broek ophouden. Kiest de gemeenteraad ervoor om een exclusief voordeel dat de fuserende voetbalclubs al jaren hebben ten opzichte van andere sportclubs, verder te vergroten? Of zet de gemeente-raad ook de logische vervolgstap en krijgen al die andere sporters in Grave een gelijke be-handeling? Een aantal partijen heeft tijdens de commissievergadering duidelijk aangegeven dat hiervoor een oplossing moet komen. De coalitie van LPG en CDA liet zich hierover helaas niet uit. Zullen zij tijdens de raadsvergadering van a.s. maandag wel kleur bekennen en la-ten zien dat ze er óók voor de andere sportverenigingen en accommodaties in Grave zijn? Kan de sport in Grave in de volle breedte rekenen op ondersteuning van de gemeente? Of blijft de gemeente de komende 40 jaar verschil maken?

Investeren in sport in de volle breedte
Wij vertrouwen er op dat de gemeenteraad a.s. maandag geen eenzijdige keuze maakt, maar kiest voor het ondersteunen van sport in de volle breedte. En dat niet alleen een kre-diet voor de vernieuwing van De Kranenhof beschikbaar wordt gesteld, maar óók structureel € 25.000,- wordt vrijgemaakt voor de andere sportaccommodaties. Alleen dan kunnen we in Grave écht een breed en divers sportaanbod waarborgen. Met duurzame sportaccommodaties waar vitale en toekomstbestendige verenigingen hun thuisbasis hebben.

Gerard Ophuis, Voorzitter Tennisvereniging Thos, Grave        
Marius Jans, Voorzitter Tennisvereniging Esteren, Escharen
Bas van de Wiel, Voorzitter Tennisvereniging EDOS, Gassel
Eric van Boekel, Voorzitter Voetbalvereniging Gassel        
Leon Verwaaij, Voorzitter Paarden- en ponyvereniging 't Raamdal, Grave
Eddy Thomas, Voorzitter Stichting Hippisch Festijn Grave
Ruud Ansems, Voorzitter Grave Superieur, Jeu de Boulesclub van Grave

Meer berichten