Roland Eijbersen
Roland Eijbersen

Grave: drastisch bezuinigen of klaar voor de toekomst?

  •   keer gelezen   Politiek

GRAVE | Tot het eind bleef het spannend in de auditvergadering van de Graafse gemeenteraad van 30 juni jl. De afgelopen maanden en weken steggelden oppositie- en coalitiepartijen, binnen en buiten de raadszaal, over de vraag hoe Grave er financieel voorstaat. Staan Grave drastische bezuinigingen te wachten of is Grave klaar voor de toekomst?

Door Annelies Graafsma

Mevrouw Houtman van de Provincie Brabant, uitgenodigd op initiatief van het CDA, gaf eerder in een brief (december 2019; red.) een oordeel over het huishoudboekje van de gemeente. Zij herhaalt deze avond dat het belangrijk is dat Grave nog dit jaar zichtbare stappen naar een structureel sluitende begroting zet. Houtman wijst erop dat al een aantal jaren een sluitende begroting in het vooruitzicht wordt gesteld. Maar is dit geloofwaardig als dit perspectief, steeds een jaar wordt opgeschoven? De Provincie laat in de brief van december weten: ‘…als dit bij de begroting-2021 naar ons oordeel ook het geval is, kan het zijn dat het voor ons niet meer aannemelijk is dat het evenwicht van inkomsten en uitgaven in de meerjarenraming bereikt gaat worden. Uw begroting-2021 komt dan niet meer in aanmerking voor de gebruikelijke vorm van toezicht. Er komt dan een regime van verzwaard toezicht.’

Zoals te verwachten in Grave: partijen vonden elkaar niet …. “De gemeente staat er prima voor; ze heeft wel een herstelperiode nodig, maar dat gaat lukken!”, volgens LPG en VVD. Arno Heemskerk (LPG) onderbouwde dit standpunt door de financiële situatie van Grave op dit moment naast die van andere gemeentes in Nederland te leggen. Grave is dan een middenmoter. Bovendien benadrukte hij dat het geld goed besteed is, zoals aan de bouw van de Brede School Oost en het verbeteren van de rioleringen. De oppositie van VPGrave, D66, Liberaal Land van Cuijk en CDA was een andere mening toegedaan. Nadat Roland Eijbersen (CDA) de jaarrekening zorgvuldig gefileerd had en Jacques van Geest (VPGrave) een aantal technisch-juridische vragen had gesteld bij de wijze van boekhouding door de gemeente, was het oordeel van de oppositie dat de situatie nu nog redelijk mag zijn, maar gelet op wat de gemeente nog te wachten staat, zeer zorgelijk is. Ook de uitgaven aan de nog te realiseren sportpark Kranendonk in Escharen werd opnieuw als risicovol bestempeld.

Niet slechter dan anderen
Het was uiteindelijk al na tienen toen de accountant aan het woord kwam. Hij had voor elk wat wils. De jaarrekening sluit met een positief resultaat. Het standpunt van LPG en VVD dat Grave er op dit moment, in de vergelijking met andere gemeenten, niet slechter dan anderen voor staat, is juist. Maar, benadrukte de accountant, het roer moet wel om. Grave heeft de laatste jaren vaak en veel geput uit de financiële reserves en voorzieningen, zonder dat die aangezuiverd werden. Hij bood aan om na het zomerreces met de raadsleden om de tafel te gaan om uit te leggen en toe te lichten wat er aan de hand is en hoe er naar de situatie van dit moment en naar de toekomst gekeken moet worden.
Op vragen van de oppositie, waarom er wel risico’s in de stukken worden benoemd, maar waarom hieraan geen geld is gekoppeld, was wethouder Lemmen open: ‘Op het terrein van de jeugdzorg is alleen meegenomen wat wij nu weten en wat via Den Bosch (centrumgemeente die de financiën coördineert; red) loopt: een tekort van ruim 5 ton’. Als er nog kosten aankomen heeft de gemeente daar geen zicht op: “Het is koffiedik kijken”. Lemmen benoemt ook Corona als een financieel risico, waar geen zicht op is. Over het risico van kosten voor de gemeente door het ‘scheepswerfdrama’ is Lemmen kraakhelder. Werd dit risico door de gemeente tot voor kort “laag” ingeschat, na de berichten van de Raad van State schat hij de scheepswerf als een “hoog financieel risico” voor de gemeente in. Het gaat over veel geld, maar omdat hij nog niet weet over hoeveel, wil de wethouder daarover niet speculeren.
Op dinsdag 7 juli vindt in de raadsvergadering een vervolgdiscussie plaats (alleen te volgen via 0486TV).

Meer berichten