Automatische beregening Cuijkse sportvelden

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK - De gemeenteraad van Cuijk heeft tijdens haar vergadering van dinsdag 25 februari ingestemd met het voorstel van B en W voor de aanleg van een automatisch beregeningssysteem voor alle buitensportvelden van natuurgras binnen de gemeente. Het is de bedoeling de systemen direct na het sportseizoen 2013-2014 aan te leggen.

[image=143069]

Op verzoek van een aantal voetbalverenigingen heeft de gemeente het afgelopen jaar onderzocht of de aanleg van automatische beregeningssystemen voor alle buitensportvelden niet alleen (financieel) haalbaar zou zijn, maar ook een meerwaarde bood. Uiteindelijk hebben de inventarisatie van de voor- en nadelen èn de financiële doorrekening geleid tot een positieve uitkomst. Realiseerbare besparingen en extra huuropbrengsten leveren voldoende dekking op om de noodzakelijke investering van 230.000 euro te kunnen dekken.

Bijdrage
Uitgangspositie van B en W is om het systeem direct na het sportseizoen 2013-2014 aan te leggen. De voetbalverenigingen staan achter het plan en zijn bereid financieel bij te dragen. Het past in de door de gemeenteraad uitgesproken ambities in de nota’s Sporten in de gemeente Cuijk en Gemeentelijke Accommodaties Cuijk. Sportwethouder Jeroen Joon (VVD): "De kwaliteit van de sportvelden verbetert, we ontlasten onze vrijwilligers èn het levert een kostenbesparing op."

Vrijwilligers
Het verzoek van de voetbalverenigingen vloeide in eerste instantie voort uit praktische overwegingen. Veel verenigingen kampen met een structureel tekort aan vrijwilligers. Daarnaast neemt de 'werkdruk' van vrijwilligers steeds verder toe. Joon hierover: "Vrijwilligerswerk wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Maar zonder de belangeloze inzet van onze vrijwilligers is het voor veel verenigingen onmogelijk om hun belangrijke sociaal-maatschappelijke functie goed te kunnen uitoefenen. Door de inzet van automatische beregeningssystemen kunnen zij de sportverenigingen op andere vlakken ondersteunen."
In tegenstelling tot veel regulier onderhoudswerk, is het beregenen van sportvelden door de afhankelijkheid van de weersomstandigheden moeilijk in te plannen. Juist wanneer het mooi weer is (en velden beregend moeten worden) is het lastig vrijwilligers in te schakelen. Bij automatische beregening kan met één druk op de knop worden voorkomen dat een speelveld verdroogt of verhardt.

Sport en beweging
De gemeentelijke nota De Strategie voor Sport verwijst naar de mogelijkheden van het multifunctioneel gebruik van sportcomplexen. Joon tot slot: "Sport staat niet op zichzelf. Sport heeft raakvlakken met bijvoorbeeld jeugdbeleid, gezondheid, welzijn en onderwijs. In het bewegingsonderwijs ligt de nadruk steeds meer op een gezonde leefstijl en verantwoord bewegen. En terecht! Dit vraagt een multifunctioneel en dus intensiever gebruik van de gemeentelijke sportcomplexen. De gemeentelijke sportvelden worden intensief gebruikt. Gedurende de zomermaanden vraagt het onderhoud aan de velden dan ook veel tijd van de vrijwilligers. Het aanleggen van een automatisch beregeningssysteem draagt bij aan het behoud van de grasmat."
Meer berichten