Huiswerk voor college Sint Anthonis

  •   keer gelezen   Politiek
SINT ANTHONIS - Tijdens de donderdag gehouden raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis de Voorjaarsnota 2015 unaniem aangenomen. De door de coalitiepartijen SAN en CDA en door oppositiepartij VVD geplaatste kanttekeningen en gestelde vragen worden samen met de reactie van de portefeuillehouders meegenomen in de Begroting voor 2016.

[image=312192]

Zeker is dat er na een periode van stevig bezuinigen in de nieuwe begroting weer ‘enige lucht’ komt om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Dit hangt samen met de solide financiële positie van de gemeentekas, zoals bleek uit de jaarstukken van 2014. “Nu schijnt voorzichtig weer de zon door de wolken”, zei CDA-fractieleider Wilbert Egelmeers. Net als zijn college-fractieleiders complimenteerde hij het college voor het ‘passen op de winkel’, maar vroeg wel om met een heldere visie te komen. Collega-fractieleider Ad de Kort (SAN) vindt er ruimte is voor een economische impuls. “We moeten niet oppotten, maar zorgen dat er beleid komt waar onze burger voordeel bij heeft.” Alle fracties gaven het college huiswerk mee.
“Als college moet u scherper formuleren wat willen we nu bereiken en wat willen we daar voor doen”, zei CDA-leider Egelmeers. Hij zegde daarbij de steun van het CDA toe. Speerpunten waar volgens Egelmeers voortvarend aan moet worden gewerkt zijn de herinrichting van de N602 (weg St. Anthonis-Wanroij), aanleg van breedband, woningbouw en hergebruik van leegstaande woningen. En wat de sociale paragraaf betreft, zeker nu de Wmo een realiteit is, is het zaak vernieuwingen op het gebied van sociale voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling goed vorm te geven. “Dat moet samen met onze inwoners: daar zit de kracht van onze samenleving.”
Ook SAN-voorman Ad de Kort vroeg om meer ambities bij het college. “We zijn financieel ‘in control’ en zijn in rustiger vaarwater beland, maar moeten niet rustig achterover gaan hangen.” Hij wees er op dat er ondanks het grote aantal factoren dat de gemeente niet zelf in de hand heeft, “nog veel verbeterpunten zijn”. Als voorbeelden noemde hij de ontwikkeling van het ondernemersloket, inclusief een meer proactieve houding naar de ondernemer toe, en het toeristisch platform. “In veel beleidsvelden is niet aangegeven wat het doel is”. De bevolkingskrimp is een voldongen feit. Voor De Kort reden om er bij het college op aan te dringen om de jeugd te binden aan de gemeente, onder andere in samenhang met de toekomst van de basisscholen.
Namens het college beloofde burgemeester Marleen Sijbers de doelstellingen concreter te maken, inclusief het bijbehorende kostenplaatje. “Dat gaan we serieus oppakken voor de begroting.”

Centrumplan
Het vlot trekken van het Centrumplan in Sint Anthonis is zowel voor SAN als CDA een speerpunt. Een doorn in het oog is volgens Ad de Kort de entree van Sint Anthonis, waar twee voormalige woningen aan de Breestraat (tegenover het tankstation, red.) het tegenbeeld van een visitekaartje vormen. “Of laten slopen of zo opknappen dat ze voor bewoning geschikt zijn”, moet volgens de SAN-leider dit jaar nog gebeuren. Hij werd daarbij gesteund door Arno Rombouts (CDA), die opmerkte dat het project “niet te veel door aanpalende dossiers moet worden belemmerd”. Rombouts wees er op dat een ingevuld Centrumplan niet alleen een visitekaartjes voor Sint Anthonis is, maar ook effect heeft op de leefbaarheid.
“Er wordt aan gewerkt”, zei wethouder Reijnen in een reactie. “Het college is er van doordrongen dat de twee woningen een negatieve uitstraling hebben voor het dorp. Dat kan niet eindeloos duren.” In een toelichting stelt Reijnen dat de panden in principe worden gesloopt. Er wordt onderzocht wat de kosten van sloop zijn. “Er speelt wel mee dat we ze moeten afwaarderen, want ze staan elk voor ongeveer drie ton op de begroting."
De Kort wilde ook helderheid wat er gebeurt met het geld dat de gemeente steekt in Agro Food Capitol (3 euro/inwoner). “We zien er te weinig van”, zei hij onomwonden. Burgemeester Sijbers wees er op dat het proces (3 jaar) nu halverwege is, en dat er een evaluatie is afgesproken na de volle termijn (eind 2016). “Dan wordt bekeken of we de ambities hebben waargemaakt en hoe het verder moet in de toekomst.” Ze noemde het geen gemiste kans, maar merkte wel op dat er vanuit Sint Anthonis geen afgevaardigde heeft plaats genomen in de klankbordgroep van Agro Food Capitol. “Daar heb ik geen kritiek op, maar het biedt wel een kans om een mening te geven en mee te praten.” Na een reactie van raadslid Huub Bellemakers (SAN) beloofde de burgemeester om de organisatie van Agro Food Capitol uit te nodigen “om een toelichting te geven waar ze mee bezig zijn.”
Ook met zelfsturing moet het college actiever aan de slag, vindt De Kort. “Het is opgepakt, maar we moeten het wel verder ontwikkelen, samen met vrijwilligers.”
Ook Jeroen van Acquoij, de opvolger van Wouter Bollen als VVD-fractieleider, kijkt uit naar de zelfsturing in de praktijk. “”Ik ben benieuwd naar de gesprekken met de dorpsraden en naar het enthousiasme voor bijvoorbeeld groenonderhoud.”

Marketing
Alle fracties in de gemeenteraad vinden dat de gemeente Sint Anthonis zich beter moet verkopen. “De marketing van onze gemeente kan beteren. En daar is professionaliteit bij nodig”, zei SAN-fractieleider Ad de Kort. Zijn collega Van Acquoij van de VVD vindt dat moet worden bekeken wat het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) op dit gebied kan betekenen. “Het gaat er om mensen te enthousiasmeren om onze kant op te komen.” En als daar in wordt geïnvesteerd ziet de VVD-leider graag dat die investeringen zich ook terugverdienen.” Burgemeester Sijbers wees erop dat pr en communicatie een van de posten was, waar op voorstel van de gemeenteraad is bezuinigd. Nu de raad daar anders over denkt, gaat het college zich heroriënteren. “Dat zullen we zeker terug laten komen bij de behandeling van de begroting.”
Meer berichten