Woonwensenonderzoek gepresenteerd aan de raad

  •   keer gelezen   Politiek
SINT-OEDENRODE - Vorig jaar kwam het verzoek van Wovesto om samen met de gemeente een onderzoek te houden naar de woonwensen in de toekomst. Ook Van Stiphout en Okko wilden graag in dit onderzoek participeren.

[image=261484]
Het centrum van Sint-Oedenrode heeft ook een grote aantrekkingskracht op inwoners uit de kernen Nijnsel, Boskant en Olland.

Met alle betrokkenen werden onderzoeksvragen opgesteld. Uit drie bureaus werd aan Compane uit Arnhem de opdracht voor het onderzoek gegund. Geert Claessens van Compane presenteerde dinsdag 22 oktober tijdens de commissievergadering de resultaten aan de raad en belangstellenden. Van de 7300 aangeschreven huishoudens hebben er 1341 (18%) de enquête ingeleverd teruggestuurd.

Verwachtingen
Het inwonertal groeit in Sint-Oedenrode nauwelijks meer de komende 15 tot 20 jaar. Naar schatting zal de groei 600 huishoudens bedragen tot 2028. Daarna is Sint-Oedenrode in kwantitatieve zin ‘af’.
De samenstelling van de bevolking zal in die periode aanzienlijk veranderen. De vergrijzing slaat ook in Rooi toe. Het aandeel 65-plussers zal stijgen van 20% nu tot 29% in 2028.
De verhuisgeneigdheid is redelijk op pijl, maar lijkt minder urgent. De doorstroming is sterk afhankelijk van de koopprijsontwikkeling. Vestigers van buiten komen vooral vanwege rust en ruimte of zijn sociaal verbonden met Sint-Oedenrode.
De gemeente kent een sterke verbondenheid.
In de kernen Boskant, Olland en Nijnsel is deze verbondenheid echter veel beperkter. De binding voor verhuisgeneigden aan de kern van Boskant is 14%, van Nijnsel 13% en van Olland 30%. De binding voor de kern van Sint-Oedenrode vanuit Boskant is 59%, vanuit Nijnsel maar liefst 72% en vanuit Olland 52%. Het gebrek aan voorzieningen in de kerkdorpen en de afstand tot het centrum zijn hiervoor de belangrijkste motieven. Als locaties voor nieuwbouw zijn hierbij Sluitappel-Noord en Markt/Kapittelhof zeer in trek.

Senioren
Met het rijksbeleid van minder verzorgingshuisplaatsen zullen ouderen in de toekomst langer thuis blijven wonen. Wonen en zorg voor ouderen zal daarbij nog meer gescheiden worden. Voor een gedeelte zal dit plaats vinden met zorg aan huis met eventuele aanpassingen van de eigen woning en voor een ander deel door zorg in een wooncomplex.
Op de vraag naar de verhuiswens indien men zorgbehoevend wordt, geeft ruim 50% aan de voorkeur te geven aan een woon-zorgcomplex. Bijna 20% geeft aan dan het liefst te verhuizen in de nabijheid van kinderen, familieleden of vrienden.

Beleid
Het te voeren woonbeleid stond tijdens de commissievergadering niet ter discussie.
Een nieuwe woonvisie voor Sint-Oedenrode komt in de tweede helft van 2014 aan de orde. De resultaten van het gepresenteerde woonwensenonderzoek zijn hiervoor een belangrijke bouwsteen.
Meer berichten