Sint Anthonis staat voor forse bezuinigingen

  •   keer gelezen   Politiek
SINT ANTHONIS - De gemeente Sint Anthonis moet het de komende jaren met minder geld doen. Het College van B&W heeft de gemeenteraad daarom een aantal voorstellen gedaan om het gemeentelijk huishoudboekje op orde te krijgen. Het College presenteert in de Kadernota 2013 een pakket van bezuinigingen en de raad zal op 17 september keuzes moeten maken. Met een Kadernota wordt beoogd de raad tijdig in staat te stellen de kaders vast te stellen waarbinnen het college de begroting verder voorbereidt.

[image=194370]

Het college is naar eigen zeggen moeilijke keuzen niet uit de weg gegaan. Door B&W is gezocht naar een balans tussen 'stenen' en 'mensen', maar ook tussen lasten verhogen en uitgaven schrappen, en, bij het verhogen van lasten, naar een balans tussen lasten voor iedereen en lasten voor de specifieke gebruiker.

Keuzes
Bij opstellen van deze voorstellen hebben de volgende vier overwegingen een rol gespeeld. "In de eerste plaats heeft Sint Anthonis een uitstekend voorzieningenniveau dat tegen betrekkelijk lage prijzen - voor zover daarvan sprake is - wordt aangeboden en een naar verhouding lage lastendruk, vooral voor niet-woningen", aldus een woordvoerder. "Het College heeft geprobeerd een balans te zoeken tussen generieke lastendrukverhogingen (de OZB voor met name niet-woningen zouden wij meer in lijn willen brengen met wat om ons heen gebruikelijk is) en meer gerichte maatregelen tot doorberekenen van kosten of verlagen van daarvoor verstrekte subsidies, zodat de gevolgen specifiek bij de gebruikers van de voorzieningen merkbaar worden. Wij beseffen dat de voorgestelde verhoging van de OZB voor niet-woningen voor het bedrijfsleven een lastenverhoging betekent. Bedrijven in Sint Anthonis kennen echter een lagere OZB dan in de regio. Wij belasten het bedrijfsleven na de voorgestelde verhoging dan ook niet hoger dan de ons omringende gemeenten, maar brengen – noodgedwongen – deze in lijn met elders."

Onontkoombaar
"In de tweede plaats willen wij ruimte vinden in budgetten voor onderhoud. Ook hier hanteren wij nu in onze gemeente een kwaliteitsniveau dat nog ruimte biedt voor bezuinigingen zonder grote risico’s op korte of middellange termijn. In de derde plaats heeft een rol gespeeld dat wij willen aansturen op een grotere verantwoordelijkheid van de burgers voor de leefbaarheid van de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Dit betekent dat de gemeente op onderdelen een stap terug doet en in de vierde plaats heeft Sint Anthonis – en de ene kern meer dan de andere - te maken met vergrijzing, ontgroening en bevolkingskrimp. Een discussie over de spreiding van voorzieningen voor onder meer sport, muziekonderwijs, bibliotheekwerk, binnen de gemeente of zelfs in breder kader binnen het Land van Cuijk is dan ook onontkoombaar", luidt de officiële tekst van de gemeente Sint Anthonis.

Maatregelen
De vier uitgangspunten hebben ertoe geleid dat de maatregelen met de grootste opbrengst, en daarmee meest ingrijpende gevolgen zijn: de verhoging van de OZB voor niet-woningen, de verlaging van onze onderhoudsbudgetten en de halvering van subsidies en de bezuinigingen op jongerenwerk, bibliotheekwezen en muziekonderwijs.
Het College beseft dat dit niet alleen voor de Raad en het college, maar zeker ook voor hen die deze keuzes treffen, een moeilijke opgave betreft. "Het college kan zich voorstellen dat de fracties met de burgers, verenigingen en bedrijven die hierdoor worden geraakt, gesprekken willen voeren. Het College is voornemens om tegen het einde van het jaar met nadere voorstellen te komen over de wijze waarop ze als College en Raad in gesprek kunnen komen met onze burgers, verenigingen en bedrijven. Deze bredere discussie in Sint Anthonis moet uiteindelijk worden afgerond met kaderstellende besluiten in de Raad in de loop van 2014", aldus een woordvoerder.
Meer berichten