'Geen fietsbrug in het Niersdal'

  •   keer gelezen   Politiek
GENNEP - Het college van B&W van Gennep adviseert de gemeenteraad om de bestemmingsplan-procedure voor de Niersdalbrug, die op dit moment nog loopt, te beëindigen. Volgt de raad dit advies op, dan betekent dit dat de voetgangers- en fietsbrug over het Niersdal niet (in de vorm zoals deze lange tijd was voorzien) gerealiseerd kan worden.

[image=131572]

Na een lange en intensieve periode van voorbereiding is het college tot de conclusie gekomen dat de brug niet gerealiseerd kan worden binnen de ruimtelijke en financiële kaders van de gemeente. Om toch nog voor een deel invulling te kunnen geven aan de oorspronkelijke opdracht van de raad, die voortkomt uit het kansenboek ‘Kansen voor Gennep’, stelt het college voor om de mogelijkheid van een sterk versoberde verbinding uit te werken, die wel binnen de gemeentelijke kaders past.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Niersdalbrug’ heeft eind 2010 zes weken lang ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot een groot aantal reacties van inwoners en overheidsinstanties. De reacties, waaronder die van de Provincie Limburg, richten zich vooral op de ligging van de brug in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De gemeente heeft hierover de afgelopen maanden intensief overleg gehad met de provincie. Tegemoet komen aan het standpunt van de provincie heeft veel consequenties voor het oorspronkelijke ontwerp. De gemeente zou dan een belangrijke randvoorwaarde, de bereikbaarheid van de brug bij hoogwater, moeten loslaten.
Daarnaast zou de gemeente geconfronteerd worden met forse extra kosten, terwijl inmiddels duidelijk is dat het beschikbare budget ook bij een ongewijzigd ontwerp van de brug niet langer toereikend is.

Alternatief
Het college wil onderzoeken of een sobere variant van de verbinding mogelijk is. Burgemeester en wethouders denken aan een eenvoudige brug op maaiveldhoogte, die aansluit op het bestaande laarzenpad. Zo’n verbinding zou vooral een recreatieve functie hebben.
Meer berichten