'Cuijk is financieel gezond met flinke ambitie'

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK | Het Cuijkse college van B en W heeft de Programmabegroting 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad behandelt de begroting op maandag 9 november. Uitgangspunten zijn onder andere het voorkomen van lastenverhoging voor inwoners en bedrijven, het op een sociaal en financieel verantwoorde wijze vormgeven van de drie transities, het tot uitvoering brengen van de revitalisering van het centrum van Cuijk en gedurende de komende twee jaren bij de bezuinigingsopties ontzien van de maatschappelijke instellingen die betrokken zijn bij de drie transities.

[image=277958]

Ondanks het doorvoeren van stevige bezuinigingen, leek de gemeente Cuijk in 2015 en 2016 af te stevenen op een tekort. In de Kadernota 2016 - vastgesteld in juli 2015 - kon een wat positiever beeld worden geschetst, mede dankzij het voorzichtige herstel van de economie en de herverdeling van het gemeentefonds. Desondanks is het college van mening dat behoedzaam moet worden omgegaan met nieuw beleid. Het jaar 2016 laat een tekort zien van 114.136 euro; aanzienlijk minder dan verwacht.
Vanaf 2017 is sprake van een positief resultaat. Lastenverhoging voor burgers of bedrijven - anders dan de gebruikelijke indexering – blijkt niet nodig, waarmee Cuijk één van de goedkoopste gemeenten in Nederland blijft.

Sociaal domein
Het hoge voorzieningenniveau van de gemeente Cuijk is het laatste jaar verder verbeterd: de vernieuwde schouwburg is gerealiseerd, de voorbereidingen voor de nieuwbouw Merletcollege en het Integraal Kindcentrum in Padbroek vorderen, en het Centrumplan Cuijk is vastgesteld en inmiddels opgepakt. In het sociale domein wil het college - ondanks dat er sprake is van gekorte budgetten - uitvoering geven aan de nieuwe wetgeving zonder de meest kwetsbare groepen te kort te doen. Zeker in het eerste - nog niet afgeronde – jaar, is onduidelijk of alle taken in het sociale domein binnen de financiële kaders kunnen worden uitgevoerd. De financiële reserve voor het sociale domein biedt echter mogelijkheden om het beleid goed uit te voeren en eventuele tegenvallers op te vangen.

Burgerparticipatie
Op alle overige beleidsterreinen blijft het Cuijkse college ernaar streven om burgers, bedrijven en instellingen goed te informeren en tijdig te betrekken bij beleidsontwikkeling en/of –uitvoering: betrokkenheid blijft cruciaal. Naast de gebruikelijke inspraakprocedures kunnen bijvoorbeeld het ingevoerde digitale burgerpanel en rondetafelgesprekken die de gemeenteraad organiseert ondersteunen. Verder wil het college doorgaan op de in 2015 ingezette weg om - waar mogelijk - zaken voor burgers te vergemakkelijken.

Land van Cuijk
Het college wil het door de gemeenteraad vast te stellen uitvoeringsprogramma voor de samenwerking in het Land van Cuijk in 2016 voortvarend oppakken. Op dit moment is een rapport over de samenwerking in de maak. Daarom is op dit moment nog niet exact aan te geven hoe de aanscherping van de strategische visie en de wijze van uitvoering eruit gaat zien.

Actuele ontwikkelingen
Het voorzichtige herstel van de economie is ook in de gemeente Cuijk merkbaar. Er is sprake van toenemende grondverkopen (onder andere De Nielt) en woningbouwactiviteiten (onder ander in het centrum van Cuijk, De Valuwe en de Heeswijkse Kampen). Ook zijn er diverse (bouw)plannen en nieuwe initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme, zoals de Bungelaar en Dommelsvoort.
Met het oog op de grote stroom vluchtelingen waarmee Europa, Nederland en mogelijk ook de gemeente Cuijk te maken krijgt, zet het college optimaal in om statushouders op te vangen. Samen met de andere gemeenten in het Land van Cuijk wordt bekeken welke rol de gemeenten kunnen vervullen bij de opvang van vluchtelingen.
Meer berichten