Aanleg Randweg Haps weer stap dichterbij

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
HAPS - Burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk en gedeputeerde Ruud van Heugten van de Provincie hebben vandaag hun handtekening gezet onder de Realisatieovereenkomst Randweg Haps. Hiermee komt de daadwerkelijke aanleg van de provinciale weg om het dorp Haps heen weer een stap dichterbij.

[image=275212]

Beide partijen leggen in de overeenkomst de taak- en kostenverdeling vast voor de aanleg van de Randweg. Ook de overdracht van de oude provinciale weg naar de gemeente wordt in de overeenkomst geregeld.

Verkenning
De verkeerssituatie door de kom van Haps is al jaren een aandachtspunt voor gemeente en provincie. Veel bewoners hebben overlast van het verkeer dat door de kern van Haps rijdt. De leefbaarheid in het dorp staat hiermee onder druk. Daarnaast laten verkeersmodellen zien dat de problematiek zal verergeren als gevolg van de groei van het autoverkeer. In opdracht van de gemeente Cuijk en de provincie Noord-Brabant is in 2008 een verkenning uitgevoerd naar de huidige en mogelijk toekomstige knelpunten op de provinciale weg. Op basis van de knelpunten zijn enkele oplossingsrichtingen benoemd die de problematiek op de N264 in Haps dienen te verminderen.

Bestemmingsplan
Met behulp van een Milieueffectrapportage en de bijbehorende procedure is onderzoek gedaan naar de alternatieven voor een randweg. Naast de zogenaamde nulvariant (de huidige weg opplussen) zijn drie zuidelijke varianten en één noordelijke variant onderzocht. Door middel van een klankbordgroep zijn de inwoners van Haps betrokken bij het in beeld brengen van alle relevante informatie om een verantwoorde keuze te maken tussen de verschillende varianten.
Uiteindelijk is gekozen voor variant 2, omdat uit de onderzoeken bleek dat deze het verkeersknelpunt het beste oplost. In 2012 is daarop gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels gereed. Het wordt begin maart 2014 in procedure gebracht en naar verwachting in juni 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.
Meer informatie: www.cuijk.nl/randweghaps.
Meer berichten