Voorlopig geen randweg in Boxmeer

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
BOXMEER - In het kader van het Verkeers- en vervoersplan is in opdracht van het Boxmeerse college van B en W het nut en de noodzaak van de Noordwestelijke verbindingsweg onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de te verwachte knelpunten zich niet zodanig ontwikkelen, dat realisatie van de randweg op korte termijn noodzakelijk is.

[image=163851]

Deze weg was bedoeld voor de opvang van het verkeer van en naar het bedrijventerrein Sterckwijck en zou ook de verkeersdruk op het centrum ontlasten. Het college concludeert dat de nieuwe verbindingsweg zeer nuttig is voor het huidige en toekomstige wegennet van Boxmeer. Wethouder Ronnes reageert: "Gelet op de aanhoudende economische crisis en de ontwikkeling van Sterckwijck die achter blijft bij de eerdere verwachtingen, is er op dit moment echter geen noodzaak voor de realisatie van de Noordwestelijke Verbindingsweg. Vanwege de gemeentelijke bezuinigingen ligt het niet voor de hand om juist nu te gaan investeren in deze weg."

'Wel op termijn'
Het college houdt wel vast aan het realiseren van de weg op termijn. Hiermee krijgt de kern Boxmeer een robuuster wegennet, wordt de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen verbeterd en ontstaan kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Daarom wordt de Noordwestelijke verbindingsweg opgenomen in de Structuurvisie Boxmeer 2030. Het Verkeers- en vervoersplan komt volgens planning aan de orde in de commissie Ruimte op 24 september en in de raadsvergadering van 10 oktober.
De geraamde kosten voor het realiseren van de Noordwestelijke Verbindingsweg bedragen 12,4 miljoen euro. Daarvan moet de gemeente Boxmeer 5 miljoen euro bijdragen. Voor dit bedrag is geen dekking. Als gevolg van dit besluit vervalt naar verwachting een eenmalige uitkering van het Rijk van 3,8 miljoen euro. De raad heeft in 2008 besloten om in 2012 de wenselijkheid van de 'Noordwestelijke ontsluitingsweg (randweg)' opnieuw te onderzoeken. In het coalitieprogramma 2012-2014 ‘Visie en Vasthouden’ is opgenomen dat ‘de komst en trajectkeuze voor een randweg in deze periode wordt vastgesteld’. Het Verkeers- en vervoersplan geeft richting voor het gemeentelijke verkeers- en vervoerbeleid voor de komende jaren.
Meer berichten