Gemeente Uden leert van grote projecten | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden

Gemeente Uden leert van grote projecten

  •   keer gelezen

UDEN | Een werkgroep uit de gemeenteraad van Uden heeft aan de hand van drie grote projecten verbeterpunten in kaart gebracht voor de werkwijze, samenwerking en afstemming tussen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, ambtelijke organisatie en inwoners. Met de concrete aanbevelingen kunnen de partijen meteen aan de slag.

Begin dit jaar nam de gemeenteraad een motie aan: hij wilde advies. Het beeld bestond namelijk dat grote projecten in de gemeente Uden inhoudelijk, procesmatig en financieel afwijken van de oorspronkelijke plannen. Klopt dat en zo ja, waar ligt dat dan aan?, was de vraag. Een werkgroep van raadsleden ging er samen met adviesbureau Partners+Pröpper mee aan de slag. Aan de hand van drie grote projecten - de land van Ravensteinstraat, Park Moleneind en de realisatie van de sportzalen bij de nieuwbouw van het Udens college - gingen zij gesprekken aan met raadsleden, portefeuillehouders, ambtenaren en inwoners of vertegenwoordigers van organisaties die waren betrokken bij de participatietrajecten. Daarbij werd breed gekeken naar de sturing op en verantwoording van de projecten. De organisatie- en bestuurscultuur maakten eveneens deel uit van het onderzoek.

Lessen voor de toekomst
De insteek van het onderzoek was nadrukkelijk niet om rekenschap te vragen, maar om de vinger op zere plekken te leggen en daar lessen uit te trekken voor de toekomst. De werkgroep lette op zaken die goed gaan en zaken die minder goed gaan – ‘van beide kun je veel leren’. En er gaat veel goed in de gemeente Uden. Maar het onderzoek bracht zeker ook verbeterpunten aan het licht. Zo houden niet altijd álle betrokkenen in gelijke mate focus op maatschappelijke opgaven, om vanuit een gezamenlijke ambitie zichtbare en tastbare resultaten te bereiken voor inwoners en bedrijven. Ook zouden betrokkenen elkaar meer op een goede manier moeten kunnen aanspreken, zodat zaken niet blijven sudderen. En meer en flexibeler kunnen inspelen op samenwerkingspartners en betrokken inwoners kan maken dat partijen samen meer kunnen realiseren. Vanuit een professionele basis. De werkgroep spreekt in het rapport zijn waardering uit voor de openheid van de geïnterviewde raadsleden, portefeuillehouders, ambtenaren en participanten. “We merken in onze gesprekken dat veel mensen de onderste steen boven willen krijgen: ‘we willen echt vooruit en dit vraagt ook dat we scherp in beeld hebben wat er in het verleden niet goed is gegaan’. Dit is positief: We zien dat mensen binnen en buiten het gemeentehuis het echt belangrijk vinden om te leren en samen verder te groeien.”

Aan de slag
Op basis van het onderzoek komt de werkgroep in het rapport met een aantal verbeterpunten en aanbevelingen waarmee direct kan worden gestart. Zo kan het gemeentebestuur concrete maatschappelijke opgaven van waaruit het een bijdrage wil leveren bijvoorbeeld als pilot-onderwerp meteen tot inzet maken van een ontwikkeltraject; leren door doen. Waarbij alle spelers meedoen en aan zet zijn. Ook wil de raadswerkgroep een ‘Regieteam ontwikkelingstraject Udense werkwijze’ formeren, met deelname vanuit de raad, het college, de ambtelijke organisatie en ervaringsdeskundigen met burgerparticipatie uit de samenleving. ‘Het leertraject kan zich dan richten op processtappen per geleding afzonderlijk en processtappen waarin er sprake is van onderlinge interactie. Om zo samen systematisch en gedoseerd te werken aan gezamenlijk gedagen oordeelsvorming en besluitvorming.’ De raadswerkgroep spreekt van ‘een goed rapport’; het proces is goed verlopen en ze wil zo snel mogelijk aan de slag met de aanbevelingen. De raadswerkgroep legt het rapport in december ter besluitvorming voor aan de raad.

Meer berichten