Omgevingsstudie N605 Volkel geeft voorkeur aan omklap via Oosten | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden

Omgevingsstudie N605 Volkel geeft voorkeur aan omklap via Oosten

  •   keer gelezen

VOLKEL | De omgevingsstudie naar het beste alternatief voor de N605 door Volkel toont aan dat een oostelijke variant in elk geval beter is dan een westelijke. Zo concluderen zowel gemeente Uden als de provincie én de klankbordgroep. Voor een definitieve keuze worden nu de oostelijke varianten verder op details uitgewerkt.

In de omgevingsstudie onderzoeken gemeente en provincie mogelijke alternatieven voor de ligging van de provinciale weg N605, rekening houdend met de leefbaarheid en de toekomstige ontwikkeling van Volkel. Ook een klankbord-groep is nauw betrokken bij de studie. Er worden vier varianten onderzocht: een variant aan de westzijde van Volkel (met twee mogelijke alternatieven van aansluiting op de N264 en de N605/Leeuwstraat), de huidige route van de N605 via de Leeuwstraat, een variant aan de oostzijde van Volkel. en een variant aan de oostzijde van Volkel, via de huidige Zeelandsedijk. Wethouder Franko van Lankvelt: “Inmiddels zijn in het kader van de studie verschillende technische onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld naar geluid, fijnstof en verkeersdoor-stroming. Ook zijn de alternatieven beoordeeld op allerlei relevante criteria, zoals mogelijke overlast voor omwonenden, de invloed op groeimogelijkheden voor Volkel wat betreft woningbouw en bijvoorbeeld de leefbaarheid en sociale samenhang.” Uit die eerste beoordelingsronde komt naar voren dat de oostelijk gelegen varianten beter scoren dan de varianten aan de westzijde van Volkel. “Daarom maken we nu een tussenstap: de westelijke varianten vormen niet langer onderdeel van de studie. De beide oostelijk gelegen varianten vormen vanaf nu de bandbreedte waarin we gaan zoeken naar een oplossing. We kunnen nu nog niet zeggen hoe onze voorkeursvariant precies komt te liggen. De tot nu toe onderzochte alternatieven hebben namelijk elk voor- en nadelen. Om een definitieve voorkeur uit te spreken, moeten we ze eerst verder uitwerken en die plus- en minpunten goed onder de loep nemen.”

Voorkeursalternatief
Zowel de gemeente als de provincie ondersteunen de voorgestelde focus op een oostelijk alternatief. De oostelijke alternatieven worden nu eerst wat meer gedetailleerd uitgewerkt. Het huidige tracé van de N605 (het tweede alternatief) blijft onderdeel van de studie, om in vergelijking daarmee de meerwaarde van een oostelijk tracé inzichtelijk kunnen maken. Het doel is om te komen tot één voorkeursalternatief. Daarbij worden ook de aanwonenden van beide alternatieven betrokken, benadrukt Van Lankvelt. “We zullen hen benaderen om te checken of we alle aandachtspunten goed in beeld hebben. Ook zullen we met hen in gesprek gaan over de mogelijke effecten op hun perceel. Zo willen we wat gedetailleerder in kaart brengen wat de positieve en negatieve effecten zijn van beide alternatieven. We moeten straks immers goed kunnen onderbouwen waarom we één van beide willen benoemen tot voorkeursalternatief. Uitgangspunt daarbij is in elk geval dat we aan veiligheid geen enkele concessie willen doen.”

Advies klankbordgroep
Ook de klankbordgroep is het eens met de conclusie dat de studie zich nu moet richten op een van de oostelijk gelegen oplossingen. De leden van de klankbordgroep (vertegenwoordigers van verschillende betrokken belanghebbenden) hebben tot nu toe in elke stap van de studie meegedaan. Zij hebben bijvoorbeeld bij aanvang van de studie namens hun achterban aandachtspunten en zorgen ingebracht. Ook hebben ze meegeholpen om het beoordelingssysteem aan te scherpen. Zo is gewaarborgd dat alle aandachtspunten goed werden meegewogen. De klankbordgroep heeft de vier alternatieven ook zelf beoordeeld met dat beoordelingssysteem, onafhankelijk van de gemeente en provincie. De groep zal straks ook zelf advies uitbrengen over de voorkeursvariant. Tussentijds hebben de klankbordgroepleden regelmatig hun achterban geraadpleegd. In totaal is de groep ruim tien keer bijeengekomen voor overleg.

Inspraak inwoners
Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen vanaf woensdag 2 december zelf kennisnemen van de opzet van de studie via het online platform. Van Lankvelt: “Het is vanaf het begin van dit project de bedoeling geweest om alle betrokkenen zo snel mogelijk te informeren over de resultaten en om ze naar hun mening erover te vragen. We hadden dat natuurlijk het liefst live gedaan tijdens inloopavonden, maar dat is vanwege corona nu eenmaal voorlopig niet mogelijk. Vandaar alvast deze online vorm. Ook daarbij maken we nu een tussenstap: inwoners krijgen nu eerst gelegenheid om via het platform de resultaten tot nu toe te bekijken en vragen te stellen. Daarbij komt: we hebben tot nu toe stippellijnen onderzocht. Daaruit blijkt dat het beste alternatief in elk geval aan de oostzijde ligt. Nu moeten we dus die stippellijnen preciezer gaan maken. Daar hebben we de omgeving ook bij nodig. We zullen in elk geval de percelen die het betreft directer gaan betrekken. En uiteindelijk zullen we straks, als uit de studie een voorkeursvariant naar voren komt, die variant ook breder toelichten, in elk geval via het online platform. En dan zullen we eveneens toetsen of er voldoende draagvlak is voor die voorkeursvariant.”

Resultaten
De resultaten van de verschillende uitgevoerde onderzoeken en de eerste beoordelingsronde zijn door bureau Procap verwerkt in een rapportage. Woensdagavond 25 november zijn betrokkenen hierover geïnformeerd via een online webinar. Dit webinar is vanaf 26 november terug te kijken via www.n605volkel.nl en vanaf woensdag 02 december ook via het informatieplatform.

Meer berichten