<p>Ozon-installatie waarmee op RWZI Aarle-Rixtel een proef is gedaan om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen.</p>

Ozon-installatie waarmee op RWZI Aarle-Rixtel een proef is gedaan om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen.

Waterschap Aa en Maas bepaalt koers voor komende jaren

  •   keer gelezen

Met het vaststellen van het ontwerp Waterbeheerplan 2022 – 2027 op vrijdag 18 december jl. heeft waterschap Aa en Maas zijn ambities voor de komende jaren kenbaar gemaakt. Het waterschap wil de bescherming van Oost-Brabant tegen overstromingen vergroten. Om beter voorbereid te zijn op extreme droogte wordt daarnaast het watersysteem verder aangepast. Ten slotte wordt ook de waterkwaliteit sterk verbeterd. Dit alles kan het waterschap niet alleen.

Lid dagelijks bestuur Ernest de Groot: “Met dit ontwerp waterbeheerplan zetten we de koers voor het waterbeheer in Oost-Brabant voor de komende jaren neer. Een koers met veel ambitie. Een plan waarin we werken naar een watersysteem waarin elke druppel water wordt benut en we kunnen genieten van schoon water met een grote biodiversiteit.”

Samenwerking
Het ontwerp Waterbeheerplan 2022-2027 is tot stand gekomen dankzij de input van en afstemming met veel verschillende partijen. Van overheden en belangenverenigingen tot inwoners van het werkgebied. Iedereen heeft mee kunnen denken en praten over de invulling van het plan. Dijkgraaf Lambert Verheijen: “Met een zorgvuldig proces hebben we goed in beeld gebracht wat er te kiezen is. Er is veel afgestemd met onze samenwerkingspartners en met de leden van het algemeen bestuur van het waterschap. Dit leidt tot dit mooie, ambitieuze ontwerpplan waar veel betrokkenheid bij is.”

Waterveiligheid
Er zijn grote investeringen nodig om Oost-Brabant beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Maas. De afgelopen jaren zijn nieuwe normen vastgelegd die in 2050 bereikt moeten zijn. In het gebied van Aa en Maas wordt ruim 100 kilometer dijk langs de Maas aangepakt. In 2027 is het traject van Cuijk tot aan Lith gerealiseerd (circa 45 kilometer) en is voor nog eens 40 kilometer dijk de voorbereiding gestart.

Gezond en natuurlijk watersysteem

Het watersysteem wordt naast klimaatbestendig ook zo ingericht dat er meer verschillende planten en dieren kunnen leven (biodiversiteit). Om dit te realiseren werkt het waterschap samen met andere partijen zoals de provincie en gemeenten. Samen treffen zij maatregelen zoals het laten kronkelen van zo’n 100 kilometer aan beken, aanleggen van ruim 200 kilometer natuurvriendelijke oevers, maken van ongeveer 200 vispassages en bijdragen aan de realisatie van het natuurnetwerk. Volgens de Kaderrichtlijn Water (een Europese wet) moeten in 2027 al deze maatregelen gerealiseerd zijn.

Waterkwaliteit
Daarnaast moet de waterkwaliteit sterk worden verbeterd. In Oost-Brabant is het water in de sloten en beken te voedselrijk. Hierdoor komen er maar weinig bijzondere soorten planten en dieren voor. In samenwerking met Rijkswaterstaat, omliggende waterschappen, gemeenten en met de agrarische sector pakt waterschap Aa en Maas dit probleem aan. Hiervoor worden onder meer bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties maatregelen getroffen om het water extra te zuiveren. Het waterschap zet ook in op het extra zuiveren op medicijnresten en andere stoffen die niet in het oppervlaktewater thuis horen.

100 miljoen per jaar
Bij elkaar opgeteld investeren zede komende jaren samen met andere partijen meer dan 100 miljoen euro per jaar in het watersysteem van Oost-Brabant om alle doelen te realiseren. Maatregelen die nodig zijn om een prettige leefomgeving voor iedereen te behouden. Dit leidt tot een stijging van de waterschapslasten met enkele procenten per jaar.

Meer berichten