Logo kliknieuws.nl/uden
Foto: Ronald Strijbosch

Groen licht voor vervolg Centrumvisie

  •   keer gelezen   Centrum

UDEN | Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Uden heeft woensdag groen licht gegeven aan het plan van aanpak voor het vervolgtraject ‘Centrumvisie’. Doel van het traject is een nieuwe toekomstvisie voor het Udense centrum; een document waarin de gewenste ontwikkelingen voor het centrum worden geschetst. Ook in dit vervolgtraject is weer een belangrijke rol weggelegd voor belanghebbenden.

De centrumvisie zet in op behoud en versterking van een vitaal centrum, dat kwalitatief compleet en aantrekkelijk is. In 2019 haalde de gemeente samen met het bureau Stad & Co al veel waardevolle informatie op in een participatietraject met ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren, raadsleden en andere belanghebbenden. Alle ideeën die daarbij zijn verzameld, vormen de bouwstenen voor de nu te formuleren toekomstvisie.

Team Uden Centrum
Ter afsluiting van het voortraject zijn in 2019 vijf strategische uitgangspunten vastgesteld. Volgens die uitgangspunten moet het centrum in elk geval economisch vitaal zijn en groen, evenals levendig, toegankelijk en onderscheidend. Wethouder Gijs van Heeswijk: “We gaan nu aan de slag om deze uitgangspunten verder uit te werken tot een advies aan de gemeenteraad. Daarbij zullen we opnieuw alle stakeholders intensief betrekken. We kiezen er in deze fase voor om een adviesgroep samen te stellen, genaamd Team Uden Centrum, waarin alle verschillende belangen zijn vertegenwoordigd. De gemeente Uden hecht veel waarde aan draagvlak voor de te maken keuzes. De stakeholders hebben straks immers ook een belangrijke rol om samen met de gemeente de gekozen richting tot uitvoering te brengen.”

Vervolgstappen
Het is de bedoeling dat dit Team Uden Centrum na de zomervakantie wordt samengesteld, legt Van Heeswijk uit. Elke groep belanghebbenden krijgt dan de uitnodiging om iemand af te vaardigen. Ook is er plek voor enkele individuele inwoners en ondernemers die mee willen denken vanuit het belang van bezoekers en gebruikers van het centrum. Het zojuist vastgestelde plan van aanpak voorziet in een aantal werksessies. “De precieze uitvoering en planning is afhankelijk van de dan geldende corona-regelgeving, maar we willen in elk geval dit najaar vervolgstappen zetten. Zo zullen we ons bijvoorbeeld buigen over vragen als: wat verstaan we eigenlijk onder een economisch vitaal centrum, wanneer vinden we een centrum levendig en hoe komt de Markt eruit te zien? En bij de beantwoording van die laatste vraag, houden we ook de mogelijkheid open van een experiment. Bijvoorbeeld een tijdelijke herinrichting van een deel van Markt, om te kijken wat het effect is van de gewenste denkrichting.”

Materialenbak
Alle ideeën die al zijn geopperd in vorige werksessies zijn inmiddels geïnventariseerd en verwerkt tot een overzicht per uitgangspunt. Van Heeswijk: “We noemen dat de Materialenbak. Per strategisch uitgangspunt is een kaart gemaakt, waarop alle ideeën en denkrichtingen staan vermeld die al eerder zijn genoemd. Deze kaarten vormen dan ook de belangrijkste input voor deze tweede fase.” De Materialenbak is te raadplegen via de pagina Centrumvisie

Toekomstbestending
Van Heeswijk is blij met dit stappenplan voor het vervolg. “We beogen een toekomstbestendig en bruisend centrum dat het verzorgingsgebied van de regio blijft. Dit kan door het in gang zetten van een accentverschuiving van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’, ofwel een plek waar het fijn is om te vertoeven en waar je alles vindt wat je nodig hebt. Nieuwe ontwikkelingen moeten in elk geval leiden tot meerwaarde voor het centrum. Als gemeente opereren wij in een breed speelveld van stakeholders en afhankelijkheden. Alleen door gezamenlijk op te trekken, kunnen we zo’n accentverschuiving in gang zetten. Draagvlak is de sleutel tot succes. We betrekken de stakeholders én de raad dan ook nadrukkelijk in alle programmaonderdelen. Achter de schermen is hard gewerkt. Fijn dat we nu samen met onze partners en de belanghebbenden weer verdere stappen kunnen zetten voor het vervolg.”

Meer berichten