Bom

  •   keer gelezen   Column

Bom

Vandaog waor 't 'ne skónne herfstdag, miskien wel de lèèste van ut jaor.
Ut zunneke skeen, de wijnd kwaon rustig uit 't Zuid Oosten èn ik kos, zoas de kijnder zegge:  mi zonder jas nór buite.
Ik smeerde 'ne botterham, die'k in 'n bùlleke din en 'ne wèèremhauwbeeker vulde ik mi koffie.
Ik pakte ze in 'n tas èn lin die in 't mèndje van mun fiets.
Via de Hoeve fietste ik 't dùrrep uit, dùr de Delstraot en de Voortweg.
't Waor zó'n bietje 22 graode èn de zoere boerelucht din me goewd.
Mi 'n wèèrem gevuul in m'n lijf fietste ik de bosse van slaojboks in.
Ut waor sèffes nog druk in de bosse mar toch vond ik 'n mooi bèngske in 't zunneke aon de rând van de pêrse hèij.
Geholpe dùr de gezonde buitelucht aot ik m'nne botterham mi veul smaok óp.
Ik spuulde m'n tând mi koffie èn rookte 'n sjèkske, ik kwâm ólling tot m'n èège.
Ik aojemde 's dieep in èn keek um me hinne.
Ik zaot vlak bè 'ne groowte Èikenbom èn ut verwonderde men hoe 'ne klèène eikel, zónne groowte bom kos worre.
Diejen bom ston d'r eigelek mar niks te doen.
Teminste dè dâcht ik èfkes.
Want 'ne bom gift beskutting aon vuggelkes èn ânder dierkes.
Zunne skaodúw gift óns verkoeling in heete zommers.
Hij hauwt de wijnd teege bij zwaore stùrreme èn hauwt ók de kachel brandend.
Ók wordt 'r van 't hout van beum stuul, toffels èn kâste van gemakt.
Wa ók zó skón is van 'ne bom dèttie de kaoj dampe uit de lucht haolt èn skónne lucht uit aojemd.
'ne Bom hi nójt ginne seks, hij plant z'n èège vort dùr in d'n herfst zun zaodjes te laote valle, in d'n hoop dè ze óp d'n kaauwe grond 'n nêij leeve kunne krejeere.
Dus eigelek higget diejen bom, die daor mar rustig stu te staon 't kèi druk.
In de winter, laot ie z'n blaor valle èn stèèreft 'n bietje um in de lente wir fier uit te skieete. 
Ik dronk 'n lèèste slùkske louwe koffie èn stapte wir óp m'n fiets.
Ik fietste dùr de bosse wer richting óns dùrrep.
Toen ik thuis kwâm, besèfte ik hoe'n geluk dè wij in Úje toch hebbe.
Binne tieen minúte bende in de Maoshorst, 'n netuurgebied van zón twidúzend hektaore.
'n Gebied waor iedereen mekaore begroet, waor ge èfkes tot rust kunt komme.
Èn waor ik lekker èfkes kan gaon zitte, mi m'n botterhèmmeke èn m'n bèkske koffie èn waor ik mooi kan gaon fieloosofeere óvver 'ne bom die t'r mar rustig stu te staon.
Diejen bom, mi al zun bruurkes èn zusjes, neeve èn nichjes, ooms èn tantes, makt de umgeeving van óns Úje zó óntiegelek skón,

Wánne …! 

Bruukske

Meer berichten