Ut Perd âchter de waoge

  •   keer gelezen   Column

Ut Perd âchter de waoge.

Ge kent 't wel, ge moet iets gereegeld hebbe bij 'n óvverheidinstansie èn ge komt âchter óp de wachtlijst te staon.
Búrookraotie regeert in Neederland.
Um iets vùr mekaor te kunne krijge, moete d'r al vrúg bij zen.
As ge bevùrbild mi oew 20 jaor 'n huis wilt gaon húre, moette 't al in oew derde leevesjaor aonvraoge.
Dur staot 'n wachtlijst van zón 17 jaor.  
Of as ge 'n staoróperaotsie wild hebbe in 't ziekenhuis, moette die al aonvraoge as ge kwèllek kunt keeke.
Tja, de óvverheid lupt nogal liggelek âchter de feite aon.
Zo hebbe ze ók bepaold dè ge vúrwèèrrik pas óp auwjaorsdag magt aonsteeke.
Mar dezèllefde óvverheid laot ók toe dè de winkels al in november vúrwèèrik meuge verkoope.
Dus wa krijde, de hille winter wordt 'r dùr de jeugd al vúrwèèrik afgestooke.
De pliessie hi d'r hând vol aon.
Nou zulde miskien denke, dan zùrgde as óvverheid dùr vùr dè vúrwèèrik pas lotter verkôcht mag worre èn 't probleem is ópgelost.
Mar dè zó te hèndig zen.
Dus wa dinne ze, ze roepe ', nêj instansie in 't leeve; Búroo Halt.
Daor kan de pliessie de vúrwèèrikbandiete hinne brenge um te worre berispt.
Iedeaol zódde zegge, mar nou de praktijk.
Stel, de pliessie vat, tusse Kerst èn nêjjaor, 'n pór jongere óp die vúrwèèrik áfgestooke hi.
Die jong, laoje ze in d'n aoto èn brenge ze nór búroo Halt, wa in Oss zit.
Mar as de pliessie bij 't búroo aonkomme, leeze ze óp de deur:
"Wij zijn gesloten van 23 december tot 6 januari." 
Dè vijn ik nou ècht 't perd âchter de kar spanne,

Wánne…!

Bruukske

Meer berichten