Foto: Peter Noy

Evaluatie herindeling gemeente door bureau Berenschot gaat van start

  •   keer gelezen   Politiek

UDEN | Organisatieadviesbureau Berenschot gaat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de evaluatie van de herindeling van de gemeente Maashorst uitvoeren en in 2024 afronden. Deze evaluatie was vorig jaar een voorwaarde die het ministerie heeft verbonden aan het samengaan van de voormalige gemeenten Landerd en Uden. “Bij die evaluatie gaat Berenschot verschillende belanghebbenden betrekken, variërend van inwoners tot bestuurders en ambtenaren”, aldus de gemeente. De uitkomsten van de evaluatie vormen straks de basis voor besluitvorming door de gemeenteraad van Maashorst en worden door de minister van Binnenlandse Zaken aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden. 

De Tweede Kamer heeft destijds ingestemd met de herindeling onder voorwaarde dat in 2024 een evaluatie zou plaatsvinden van het functioneren van de nieuwe gemeente. Dit vanwege de twijfel over het draagvlak voor de herindeling in de kernen Schaijk en Reek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dus bureau Berenschot gekozen om deze taak als onafhankelijke onderzoeker uit te voeren. Het bureau is inmiddels gestart met de werkzaamheden voor de evaluatie. Deze is onderverdeeld in drie fases. Van april tot juni 2022 loopt de voorbereiding en het ontwerp van de evaluatie. Van juli tot september 2022 vindt een nulmeting plaats om de huidige situatie van de gemeente in beeld te brengen. In 2024 vind dan de evaluatie plaats. Het onderzoek van Berenschot wordt begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit waarnemend burgemeester Paul Rüpp, wethouder Harold van den Broek, gedeputeerde van de provincie Stijn Smeulders en een afgevaardigde van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze klankbordgroep zal de voortgang van het onderzoek monitoren. De gemeente licht de drie fases verder toe.

Fase 1 Evaluatieontwerp
“De eerste fase is vooral bedoeld om input te verzamelen voor het ontwerp van de uiteindelijke evaluatie. Deze fase zal bestaan uit interviews met de burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, de griffier en enkele vertegenwoordigers van inwoners (via de dorpsraden/gebiedsplatforms). Ook organiseert Berenschot een bijeenkomst voor de gemeenteraad en gaat het bureau te rade bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant.”

Fase 2 Nulmeting
“Bij de nulmeting wordt een bredere groep belanghebbenden betrokken”, aldus de gemeente. “Zo zal Berenschot naast bestuurders en ambtenaren van de gemeente ook vertegenwoordigers interviewen van de zes kernen (gebiedsplatforms/dorpsraden). Daarnaast organiseert het bureau vier bijeenkomsten met maatschappelijke en economische partijen, zoals (een afvaardiging van) de Wmo-raad/participatieraad, zorgaanbieders, (sport-, carnavals- en overige) verenigingen, onderwijsinstellingen, ondernemingsverenigingen enzovoort. In deze fase worden ook opnieuw raadsbijeenkomsten georganiseerd: één om informatie op te halen en later een om verzamelde beelden aan de raad terug te koppelen. En Berenschot gaat in deze fase eveneens te rade bij de colleges van drie buurtgemeenten en bij de provincie.”

Fase 3 Evaluatie
Tot slot vertelt de gemeente: “In de derde (evaluatie)fase in 2024 worden alle eerder bevraagde vertegenwoordigers opnieuw betrokken, aangevuld met een enquête voor inwoners. Ook wordt in deze fase een benchmarkanalyse uitgevoerd (een vergelijking van Maashorst met andere gemeenten) om zicht te krijgen op de kosten en formatie van de gemeente.”

Meer berichten