Gemeenteraad akkoord met keuze voor alternatief C N605 Volkel

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

VOLKEL | Uit de omgevingsstudie N605 Volkel komt naar voren dat de N605 in Volkel het beste kan worden verlegd naar een route iets ten noordwesten van de Zeelandsedijk - in de voorstudies ook wel alternatief C genoemd. De gemeenteraad heeft zich de afgelopen week over het voorgestelde besluit gebogen en wil hier graag op doorpakken.

Alternatief C loopt grofweg parallel aan de Zeelandsedijk (ten zuidwesten). Bij deze route blijft de Zeelandsedijk intact, als lokale ontsluitingsweg. Dit alternatief geeft het beste invulling aan de opdracht om te komen tot een duurzame ruimtelijke structuur voor Volkel. “Daarbij hebben we gezocht naar een verkeersstructuur die de leefbaarheid verbetert, ruimte biedt voor woningbouw aan de westzijde van het dorp en die goed inpasbaar is in de omgeving, zonder concessies aan de verkeersveiligheid. Een structuur bovendien die kan rekenen op draagvlak en die zorgt voor een goede verkeersafwikkeling, waar Volkel de komende decennia mee vooruit kan”, meldt wethouder Franko van Lankvelt.

Een positief besluit
Het besluit van de gemeenteraad wordt zeer positief ontvangen. Tijdens de commissievergadering van 23 september hebben vijf insprekers zich gemeld en het woord genomen over de voor- en nadelen van dit voorstel. Hieruit bleek dat er veel steun is voor deze keuze, maar dat er ook nog zorgen zijn met betrekking tot de detailuitwerking. Het gaat dan met name om de persoonlijke situatie van een aantal aanwonenden, maar ook om verkeersveiligheid en geluidsoverlast.

Tekening
Het ontwerp van de route is echter nog niet definitief. Er zijn nog punten die nader moeten worden onderzocht en uitgewerkt. In het ontwerp is uiteraard geprobeerd om al zo veel mogelijk rekening te houden met alle aandachtspunten, van zowel de aanwonenden als van de vakdeskundigen. Ook moet de projectgroep het ontwerp nog verder uitwerken op het gebied van landschappelijke inpassing en geluidswerende maatregelen. Dit wordt in het vervolgtraject samen met omwonenden en belanghebbenden opgepakt. De gemeenteraad heeft deze participatie benadrukt als cruciaal voor het vervolg. Ook de afwaardering en herinrichting van de Brabantstraat/Leeuwstraat blijft een belangrijk aandachtspunt.

Scheiding fietsverkeer en participatie
Een aantal onderdelen is door de gemeenteraad nog in het voorstel verankerd. Zo wordt pas gestart met de voorbereiding tot het afwaarderen van de Zeelandsedijk op het moment dat de benodigde procedures voor de aanleg van de nieuwe N605 zijn doorlopen en met die aanleg gestart kan gaan worden. De scheiding van het fietsverkeer en ander (landbouw) verkeer moet blijven behouden. En dat geldt ook op de route Odiliapeel/Volkel. Aanwonenden, klankbordgroep, Fiets Forum Uden (FFU) en beide kernen worden tot slot betrokken bij het vervolgtraject.

Meer berichten